Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA CENTRUM KULTURALNEGO W PRZEMYŚLU ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl

I. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1. Wymagania obowiązkowe:

 1. wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 2.  co najmniej 5- letni udokumentowany staż pracy,
 3.  znajomości przynajmniej jednego języka obcego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych w sferze działalności instytucji;
 4. znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury;
 5. znajomości problematyki będącej przedmiotem działalności Centrum Kulturalnego w Przemyślu;
 6. predyspozycje menedżerskie i umiejętność kierowania zespołem ludzkim;
 7. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,
 8. korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 9. niekarlaność za umyślne przestepstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub nieumyślne przestępstwo skarbowe;
 10. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm.)

2. Wymagania dodatkowe, preferowane:

 1. wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową Centrum Kulturalnego w Przemyślu np.: kierunki artystyczne, humanistyczne lub społeczne;
 2. ukończone studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu: ekonomii, zarządzania, zarządzania w kulturze i pokrewnych kierunków;
 3. znajomości specyfiki sektora finansów publicznych i/lub w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej.

II. Informacje o stanowisku i zakres wykonywanych zadań:

1. Dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu zostanie powołany na okres 3 lat.; wymiar etatu 1/1. Miejscem wykonywania pracy będzie Centrum Kulturalne w Przemyślu przy ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl.

2. Zakres wykonywanych obowiązków:

 1. kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjnych, z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej, bhp i ppoż.;
 2. reprezentowanie Centrum Kulturalnego w Przemyślu na zewnątrz;
 3. nadzór nad kadrą kierowniczą;
 4. zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej i wewnętrznej kontroli finansowej;
 5. nadzór nad majątkiem i mieniem Centrum Kulturalnego w Przemyślu;
 6. wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych;
 7. przedstawianie Organizatorowi i innym, właściwym instytucjom planów działalności merytorycznej, planów finansowych, sprawozdań, wniosków i informacji;
 8. ustalanie planu finansowego instytucji, czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi;
 9. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników i kandydatów na pracowników Centrum Kulturalnego w Przemyślu;
 10. utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury oraz właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej.

III. Dokumenty:

1. Obowiązkowe:

 1. oferta kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu wraz z listem motywacyjnym, opatrzone własnoręcznym podpisem,
 2. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;
 3. oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej (zgodnie z wzorem), opatrzone własnoręcznym podpisem;
 4. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
 5. kopie dokumentów potwierdzających okres co najmniej 5- letniego stażu pracy;
 6. oświadczenie o znajomości przynajmniej jednego języka obcego;
 7. oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego, nie starszego niż trzy miesiące od terminu ostatecznego składania dokumentów (określonego w pkt. IV. 1.) o stanie zdrowia uczestnika potwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego;
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;
 9. oświadczenie kandydata o niekarlaności za umyślne przestepstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub nieumyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenia kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm.);
 11. program działania Centrum Kulturalnego w Przemyślu opracowany na okres 3 lat (zgodnie ze wzorem) opatrzony własnoręcznym podpisem (maksymalnie 10 stron formatu A4);
 12. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią informacji dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu;
 13. oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.

2. Dodatkowe, preferowane:

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadaną wiedzę lub dodatkowe umiejętności opisane w punkcie I. 2. a - c, w formie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń itp.

Wszystkie strony oferty (zapisane i niezapisane) powinny być oznaczone kolejnymi numerami.

IV. Informacje dodatkowe:

 1. Ofertę kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu wraz z listem motywacyjnym oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 15 marca 2024 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu” w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 - al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, lub przesłać na adres: Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów al. Łukasza Cieplińskiego 4. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie będą rozpatrywane. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I - etap sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, II etap – rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dokonania przez Komisję oceny spełnienia warunków przez uczestników, określonych w ogłoszeniu o konkursie lub stwierdzeniu uchybień lub braków w złożonych ofertach.
 3. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidulanie, drogą e-mailowa i telefoniczną.
 4. Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.
 5. Rozpatrzenie ofert nastąpi najpóźniej do dnia 15 maja 2024 r.
 6. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Centrum Kulturalnego w Przemyślu oraz program jego działania w oparciu o program działania przygotowany przez kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu, o którym mowa w pkt III. 1. lit. k – zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalność kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.). Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu powoduje niepowołanie na to stanowisko.
 7. Szczegółowe informacje, w tym dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych oraz informacje o działalności Centrum Kulturalnego w Przemyślu można uzyskać w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Lubelska 4, pok. 101 lub 103, a także pod numerem tel. 17 743 32 90 lub drogą elektroniczną, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. Regulamin pracy Komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
 9. Wzory wymaganych dokumentów (oświadczeń oraz programu działania Centrum Kulturalnego w Przemyślu) dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w zakładce: Zarząd/Konkursy na stanowiska.

Dokumenty do pobrania

Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu (docx, 61 KB)

Informacja dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu dotycząca ochrony danych osobowych (docx, 18 KB)

Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Centrum Kulturalnym w Przemyślu (docx, 13 KB)

Oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (docx, 19 KB)

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (docx, 19 KB)

Program działania (wzór) (docx, 17 KB)

Regulamin pracy Komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu (docx, 17 KB)