Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  


 

Autorskie prawa majątkowe do wszystkich tekstów, zdjęć, filmów i nagrań audio pracowników zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego przysługują Urzędowi. Teksty, zdjęcia, filmy oraz nagrania audio pochodzące z oficjalnej strony internetowej samorządu województwa, a także oficjalnych kont w mediach społecznościowych urzędu marszałkowskiego mogą być wykorzystywane jedynie w celu ilustrowania materiałów, dotyczących działań marszałka i członków zarządu województwa, a także prezydium i radnych sejmiku województwa podkarpackiego. Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia - w tym kadrowanie czy obróbka graficzna - jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć pochodzących z oficjalnego serwisu internetowego samorządu województwa oraz oficjalnych kont w mediach społecznościowych w celach komercyjnych lub w materiałach o charakterze politycznym jest zabronione. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia nie może naruszać dobrego imienia województwa, marszałka i członków zarządu, przewodniczącego i wiceprzewodniczących sejmiku województwa oraz radnych, ich rodzin oraz innych figurujących na nich osób oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Publikujący teksty, zdjęcia, filmy lub nagrania audio zobowiązany jest do oznaczenia każdego materiału niezależnie od sposobu jego wykorzystania imieniem i nazwiskiem pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odpowiedzialnego za wytworzenie danego utworu wraz z podaniem źródła jego pochodzenia.


Udzielenie zezwolenia na korzystanie z tekstu, zdjęcia, filmu lub nagrania audio, nie oznacza, iż z zezwoleniem tym wiąże się automatyczna zgoda na rozpowszechnianie wizerunku osoby (osób) wymienionej w tekście, widocznej na zdjęciu, filmie lub słyszanej w nagraniach audio. Osoba korzystająca z wyżej wymienionych utworów zobowiązana jest we własnym zakresie uzyskać stosowne zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku, o ile jest ono wymagane przepisami prawa. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie ponosi w takim przypadku odpowiedzialności za rozpowszechnianie wizerunku przez osobę korzystającą z tekstu, zdjęcia, filmu lub nagrania audio, zarówno wobec tej osoby, jak i osoby (osób), której wizerunek bezprawnie rozpowszechniono.