Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Dwoje osób siedzi przy stole. Mężczyzna po prawej mówi do mikrofonu.

 


Autor tekstu: Wosik-Majewska Alicja

Autor zdjęć: Andrzej Przybyła

Cross-Border Cooperation Programme POLAND-BELARUS-UKRAINE 2014-2020 Branch Office in Rzeszów

 

Wicemarszałek Piotr Pilch wziął udział w otwarciu obrad Komitetu Monitorującego polsko-ukraińskie programy transgraniczne perspektyw 2014-2020 i 2021-2027, który zebrał się w Krośnie. W dwudniowym posiedzeniu uczestniczył m.in. Josef Michálek z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, Konrad Wojnarowski – wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Ihor Yaremenko z Sekretariatu Gabinetu Ministrów Ukrainy, Eliza Dzwonkiewicz – Konsul Generalny RP we Lwowie oraz przedstawiciele 10 przygranicznych regionów Programu i 4 euroregionów.

 

Marszałek Pilch podkreślił rolę województwa podkarpackiego we współpracy polsko-ukraińskiej, wagę realizowanych projektów oraz pomocy na rzecz uchodźców z terenów dotkniętych rosyjską agresją:

 

Dobre fluidy współpracy, które unoszą się nad Podkarpaciem z pewnością będą sprzyjać wypracowaniu dobrych rozwiązań podczas Państwa obrad. Witam w regionie, który dla wielu jest najpiękniejszą częścią Polski.

 

Komitet Monitorujący wybrał zwycięskie projekty naboru w priorytecie ŚRODOWISKO. Biorąc pod uwagę trudną sytuację naszych wschodnich sąsiadów, przesunął dostępne środki i nagrodził grantami o łącznej wartości prawie 82 milionów euro aż 44 przedsięwzięcia, w tym m.in. projekty wodno-kanalizacyjne gmin Solina, Lesko, Olszanica i Bukowsko, projekt monitorowania czystości wody złożony przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz projekty wspierające bioróżnorodność przygotowane przez Miasto Tarnobrzeg i Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu we współpracy z ukraińskim partnerami. Omówiono także zagadnienia związane z zamykaniem poprzedniej perspektywy, czyli Programu Współpracy Transgranicznej Polska-(Białoruś)-Ukraina 2014-2020 oraz podjęto wstępne decyzje odnośnie przeznaczenia pozostałych środków Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027.

 

Nowy program został przyjęty przez Komisję Europejską 30 listopada 2022 r. Jego celem jest wsparcie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu Polski i Ukrainy. Program skierowany jest do polskich i ukraińskich regionów przygranicznych oraz wszystkich instytucji non-profit działających na tym obszarze. Unia Europejska przeznaczyła na jego realizację 235,9 mln EUR (z tego minimum 214,4 mln EUR na projekty), a jego całkowity budżet to ponad 262 mln EUR. Województwo podkarpackie jest jednym z czterech regionów uczestniczących w nim po stronie polskiej.

 

Galeria zdjęcia: