Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 


 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 337/7217/17
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 5 września 2017 r.


Regulamin
organizacji i trybu działania oraz trybu powoływania członków
Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego

§ 1
Regulamin określa:
1) organizację i tryb działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, zwanej dalej „Radą” oraz zasady uczestnictwa w jej pracach przedstawicieli organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, niereprezentowanych w Radzie
2) tryb powoływania członków Rady;

§ 2
Do zadań Rady należy w szczególności:
1) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy;
2) wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy;
3) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;
5) wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa;
6) organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
7) wskazywanie propozycji przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w organach doradczych i społecznych jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Podkarpackiego;
8) udział przedstawicieli Rady w komisjach konkursowych organizowanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;
9) tworzenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami i innymi podmiotami wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy, w województwie podkarpackim oraz stwierdzonych przypadkach naruszenia tych standardów;
10) organizacja szkoleń, sympozjów, konferencji;
11) występowanie do organów administracji rządowej oraz samorządowej z wnioskami o informację dotyczącą współpracy z organizacjami i innymi podmiotami wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy oraz uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących strefy zadań publicznych, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
12) zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich skutkach;
13) prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie organizacji i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy, w województwie podkarpackim;
14) współpraca z innymi wojewódzkimi radami pożytku publicznego oraz ze związkami rad pożytku publicznego;
15) współpraca z powiatowymi i gminnymi radami pożytku publicznego Województwa Podkarpackiego.

§ 3
1. Rada liczy co najmniej 18 członków.
2. W skład rady wchodzą:
1) przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego;
2) 4 przedstawicieli Sejmiku Województwa Podkarpackiego;
3) 4 przedstawicieli Marszałka Województwa Podkarpackiego;
4) co najmniej 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 4
1. Powołując Radę Marszałek Województwa Podkarpackiego występuje pisemnie do:
1) Wojewody Podkarpackiego o wskazanie przedstawiciela;
2) Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego o wskazanie przedstawicieli Sejmiku na członków Rady.
2. Kandydaci na członków Rady będących przedstawicielami Wojewody Podkarpackiego i Sejmiku Województwa Podkarpackiego są zgłaszani Marszałkowi, za zgodą tych osób.

§ 5
Kandydatów na członków Rady będących przedstawicielami Marszałka Województwa Podkarpackiego wskazuje Marszałek, określając ich kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady.

§ 6
1. W celu powołania członków Rady będących przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzących działalność na terenie Województwa Podkarpackiego. Marszałek Województwa Podkarpackiego ogłasza, na co najmniej cztery miesiące przed upływem kadencji Rady, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 można przekazać także za pomocą innych kanałów informacyjnych zwiększających dostępność do tej informacji.
3. Ogłoszenie zawiera:
1) zaproszenie do zgłaszania kandydatów;
2) informację o treści zgłoszenia;
3) termin i miejsce złożenia zgłoszenia.
4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zawiera:
1) opis rodzaju i zakresu działalności uzasadniający udział przedstawiciela danej organizacji pozarządowej oraz podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy w składzie Rady;
2) wniosek prezentujący kandydata, określający jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady;
3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
4) oświadczenia co najmniej 5 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy, popierające kandydata na członka Rady.
5) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji i dokumentacji powołania i funkcjonowania Rady (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922, z poźn. zm.) oraz ich publikację,
6) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
5. W zgłoszeniu informuje się o rodzaju i zakresie prowadzonej działalności podmiotu zgłaszającego kandydata.

§ 7
Wyboru kandydatów dokonuje się w określnych w ogłoszeniu obszarach.

§ 8
1. Zgłoszenia są składane w Urzędzie Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
2. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą:
1) operatora pocztowego,
2) elektronicznie w formie skanu, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym
3) osobiście
3. Zgłoszenia złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

§ 9
Członków Rady powołuje Marszałek Województwa Podkarpackiego.

§ 10
1. W przypadku odwołania lub śmierci członka Rady, Marszałek Województwa Podkarpackiego uzupełnia skład Rady w czasie trwania jej kadencji.
2. Uzupełnienia składu Rady o przedstawicieli Wojewody, Sejmiku i Marszałka dokonuje się w sposób określony w § 4, § 5 oraz § 9.
3. W celu uzupełnienia składu Rady o przedstawicieli organizacji pozarządowych, oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy Marszałek Województwa Podkarpackiego:
1) powołuje na członka Rady kolejnego kandydata z listy w danym obszarze.
2) w przypadku braku kolejnego kandydata z listy w danym obszarze postępuje się odpowiednio zgodnie z § 6, z tym że czas potrzebny na przeprowadzenie wyboru nowych członków Rady określa Marszałek Województwa.

§ 11
1. Rada obraduje na posiedzeniach.
2. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji zwołuje Marszałek Województwa Podkarpackiego
3. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Marszałka lub co najmniej 1/3 składu Rady.
4. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Rady.
5. W przypadku posiedzenia Rady bez odpowiedniego kworum nie można podejmować uchwał.
6. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
7. Uchwały Rady między posiedzeniami są podejmowane w sposób obiegowy.
8. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady.

§ 12
1. Rada wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady zwykłą większością głosów. Wybory są ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Rady.
2. Wiceprzewodniczący wybierani są w następujący sposób:
1) jedna osoba wybierana jest spośród przedstawicieli Samorządu Województwa Podkarpackiego;
2) jedna osoba wybierana jest spośród przedstawicieli organizacji i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

§ 13
1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący.
2. Do zadań Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
1) przewodniczenie posiedzeniom Rady;
2) organizowanie prac Rady;
3) ustalanie harmonogramu prac Rady, w oparciu o potrzeby i propozycje członków Rady, w szczególności przez ustalenie terminów i programów kolejnych posiedzeń Rady;
4) reprezentowanie Rady między jej posiedzeniami;
5) występowanie na zewnątrz w sprawach dotyczących działalności Rady.

§ 14
W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzenie Rady prowadzi jeden z Wiceprzewodniczących, a w przypadku ich nieobecności członek Rady wskazany przez Radę.

§ 15
1. Rada może powoływać stałe oraz doraźne grupy robocze, zwane dalej „grupami roboczymi”.
2. Uchwała o powołaniu grupy roboczej określa zadania grupy oraz jej skład osobowy.

§ 16
Rada może:
1) zapraszać do uczestnictwa w jej posiedzeniach przedstawicieli organów administracji publicznej
i organizacji pozarządowych nie reprezentowanych w Radzie, także przedstawicieli rad
powiatowych i gminnych;
2) powoływać ekspertów, zlecać przeprowadzanie ekspertyz, badań związanych z realizacją zadań Rady;
3) zapraszać przedstawicieli departamentów i innych jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, które realizują swoje zadania we współpracy
z organizacjami pozarządowymi.

§ 17
1. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół.
2. Protokół z posiedzenia Rady podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady.

§ 18
Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

§ 19
W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć eksperci i inne osoby spoza Rady. Osoby spoza Rady nie posiadają prawa głosu.

§ 20
Członkowie Rady spoza administracji wykonują swoje obowiązki społecznie.

§ 21
Koszty związane z działalnością Rady, przeprowadzaniem ekspertyz i badań oraz koszty przejazdów członków Rady związanych z działalnością Rady pokrywa Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

§ 22
Rada po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Podkarpackiego uchwala regulamin sposobu realizacji zadań Rady