Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  


Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Podkarpackim na lata 2018-2021 jest kolejną już aktualizacją Programu.

Pierwsze rozdziały (I-II) dotyczą ustawowych uwarunkowań formalno-prawnych odnoszących się do ochrony dziedzictwa kulturowego, ustawowych celów Programu oraz analizują najważniejsze dokumenty, strategie, programy –ważne z punktu widzenia ochrony i opieki nad zabytkami – zarówno opracowane na szczeblu centralnym jak i wojewódzkim.

W rozdziale III zaprezentowano zasób zabytków województwa podkarpackiego. Opracowanie jest oparte na ogólnej charakterystyce zasobu zawartej w Wojewódzkim Programie Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017; wykorzystuje przede wszystkim dane historyczne dla poszczególnych zespołów zabytkowych ipojedynczych obiektów. Niemniej jednak zostało ono zaktualizowane, po części zmienione, uzupełnione oraz poszerzone w szczególności o charakterystykę zasobu zabytków ruchomych.

W ramach modyfikacji Programu dokonanej w niniejszym opracowaniu uwzględniono też nowe kryteria oceny zasobu. Ocena stanu zachowania dziedzictwa dała podstawę do wprowadzenia zmian w analizie SWOT (rozdział IV).

W trakcie prac nad Programem wskazano następnie najważniejsze kierunki działań i działania ujęte w ramach trzech priorytetów (rozdział V). Założenia programowe w programie zostały zaktualizowane. Część zadań, umieszczonych w poprzednich Programach została zrealizowana. Pojawiły się nowe wynikające m.in. z kierunków rozwoju polityki regionalnej Województwa Podkarpackiego, jak również z aktualnych tendencji dotyczących ochrony dziedzictwa. Analiza problematyki ochrony dziedzictwa w województwie podkarpackim pozwoliła na wskazanie działań ważnych tak ze względu na problematykę ochrony zabytków, jak i działań, które zakładając zachowanie dziedzictwa będą sprzyjać rozwojowi województwa. Część zadań, które uznano za nadal aktualne, pozostawiono bez zmian.

W kolejnym, rozdziale VI, dotyczącym sposobów realizacji i oceny wdrażania Programu, zaproponowano wskaźniki realizacji Programu adekwatne do zaproponowanych priorytetów i zadań, co w zamiarze swym ma m.in. ułatwić i zobiektywizować wykonywanie sprawozdań z wykonania Programu, które to sprawozdania są ustawowym obowiązkiem samorządu województwa.

Końcowy rozdział VII, poświęcony źródłom finansowania Wojewódzkiego Programu Opieki Nad Zabytkami w Województwie Podkarpackim, uległ zmianom ze względu na wprowadzone zmiany w nazewnictwie i przeznaczeniu niektórych programów, np. programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Podkarpackim na lata 2018-2021 POBIERZ W PDF (1,5 MB)