Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Wiklinowe koszyki oraz wiązanki na stole nakrytym haftowanym obrusem

 


Przypominamy, że trwa nabór ofert w ramach konkursu „Kultura lasowiacka”. Wszyscy chętni mogą ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Nabór ofert trwa do 31 maja.

Przedmiotem konkursu może być dowolna forma wypowiedzi kulturalnej, np. festiwale, koncerty, przeglądy, wystawy, plenery, programy i warsztaty edukacyjne, konferencje, spektakle.

Na realizację wszystkich zadań konkursowych zarząd województwa planuje przeznaczyć 250 tys. zł. Maksymalna kwota dotacji wynosi 30 tys. zł. Co istotne, nie jest wymagany wkład własny.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 czerwca 2023 r.

Termin realizacji zadań: od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r.

Przykładowe działania, czyli na co można otrzymać wsparcie:

  • prezentacja i promocja najcenniejszych elementów dziedzictwa kulturowego Lasowiaków, przybliżenie walorów materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu, m.in: budownictwa i wyposażenia wnętrz, zawodów i zajęć, w tym: garncarstwa, tkactwa, plecionkarstwa, zabawkarstwa, flisactwa, stroju lasowiackiego, gwary lasowiackiej, folkloru słownego, muzyki i tańca, plastyki obrzędowej, obrzędowości dorocznej i rodzinnej, kuchni lasowiackiej.
  • popularyzacja dziedzictwa kulturowego, poprzez działania edukacyjne i pozyskiwanie wiedzy na temat różnorodności kulturalnej i etnograficznej, charakterystycznej dla terenów Lasowiaków,
  • badanie i dokumentowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego Lasowiaków,
  • realizacja nowatorskich i nowoczesnych projektów interdyscyplinarnych opartych na dziedzictwie kultury lasowiackiej.

Kto może wziąć udział w konkursie? Oferty mogą składać:

  • organizacje pozarządowe,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie socjalne,
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Wskazane podmioty muszą prowadzić działalność statutową w zakresie kultury. Konkurs ma służyć wsparciu ochrony dziedzictwa kulturowego Lasowiaków, wzmocnieniu poczucia tożsamości i identyfikacji z unikatową kulturą mieszkańców regionu oraz wykorzystaniu jej potencjału kulturalnego do rozwoju województwa podkarpackiego.

Więcej informacji o konkursie w artykule: Konkurs ofert pn "Kultura lasowiacka"