UCHWAŁA Nr 296 / 5801 /21

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

w RZESZOWIE

z dnia 6 lipca 2021 r.

w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego
w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.), oraz art. 5 i 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

uchwala, co następuje:

  • § 1.

Uznaje się za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „II Ogólnopolska Konferencja pt. „Psychologia – Medycyna – Duchowość. Kolory Nadziei - Skaleczeni” zaproponowaną na podstawie uproszczonej oferty przez oferenta: Fundacja Instytut Zdrowa Psychosomatycznego w Rzeszowie, przeznaczając na ten cel środki finansowe w wysokości 10.000 zł.

  • § 2.

Oferta na realizację zadania publicznego, o którym mowa w § 1, podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
  • na stronie internetowej www.umwp.podkarpackie.pl .
  • § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia
i Polityki Społecznej.

  • § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podpisana przez Marszałka Województwa Władysława Ortyla

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.