Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 grafiki  promocji Funduszy Europejskich

Projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”

Województwo Podkarpackie w partnerstwie z dwudziestoma podmiotami leczniczymi z terenu województwa podkarpackiego realizowało projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”.

Projekt był realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Celem projektu jest „przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w województwie podkarpackim oraz ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków pandemii do 30.04.2022 poprzez dokonanie niezbędnych zakupów m.in. środków transportu, środków ochrony osobistej i aparatury medycznej związanych z działaniami antypandemicznymi”.

Data podpisania umowy: 13.10.2020 r.

Wartość projektu: 40 749 241,65 PLN

 Dofinansowanie projektu z UE: 34 633 554,13 PLN