200423 szpitalWojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zawarł umowę kredytową na 93 mln złotych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. „To Bardzo dobry finał pilotażowego projektu restrukturyzacji szpitali wojewódzkich na Podkarpaciu” – mówi Stanisław Kruczek, członek zarządu.

Umowa kredytowa opiewa na 93 mln zł. Została podpisana 23 kwietnia w przemyskim szpitalu w specjalnie zaaranżowanym otoczeniu, z zachowaniem wszystkich wymaganych zaleceniami procedur. Szpital reprezentowała dyrektor Barbara Stawarz, Region Podkarpacki Banku Gospodarstwa Krajowego - dyrektor Beata Rapa oraz wicedyrektor Konrad Skomra. Zarządu Województwa Podkarpackiego reprezentowali wicemarszałek Piotr Pilch oraz członek zarządu Stanisław Kruczek - bezpośrednio nadzorujący ochronę zdrowia. 

- Podpisanie tej umowy finalizuje pierwszą w Polsce kompleksową restrukturyzację zadłużenia i reorganizacji szpitali wojewódzkich – mówi Stanisław Kruczek.

- Podpisanie tej bardzo oczekiwanej umowy doszło do skutku dzięki staraniom marszałka Władysława Ortyla oraz całego zarządu województwa, który zdecydował  o poręczeniu przez Samorząd Województwa Podkarpackiego kredytów restrukturyzacyjnych we wszystkich szpitalach wojewódzkich – dodaje wicemarszałek Piotr Pilch. 

Przemyski szpital rozmowy z BGK w sprawie kredytu rozpoczął jeszcze w 2016 r. Jest to kolejna placówka, która podpisała taką umowę na Podkarpaciu na podobnych, bardzo korzystnych  zasadach, jak w przypadku pozostałych szpitali. Jako pierwsze kredyty restrukturyzacyjne w grudniu 2017 roku uzyskały: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 w Rzeszowie (w wysokości 72 mln zł) oraz Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie (135 mln zł). Następnie w 2018 roku kredyt otrzymał Szpital Wojewódzki w Krośnie (43 mln zł) i Szpital Wojewódzki w Tarnobrzegu (36,8 mln zł). Warunki kredytowania są bardzo korzystne, ponieważ okres kredytowania wynosi 25 lat, z 3 – letnią karencją spłaty kapitału, a obecnie oprocentowanie łączne  to 1,98 %.  Wszystkie kredyty udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego zostały poręczone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Pozyskane środki finansowe pozwoliły na spłatę całości zobowiązań wymagalnych i odzyskanie płynności finansowej. Dodatkowo po restrukturyzacji zadłużenia szpitale uzyskały m.in. oszczędności wynikające z bardzo niskiego oprocentowania i związanych z tym kosztów finansowych.

- Ze sposobu restrukturyzacji zadłużenia opracowanego przez zarząd województwa dla Podkarpackich Szpitali Wojewódzkich korzysta obecnie wiele szpitali powiatowych i duże szpitale kliniczne w całej Polsce – mówi Stanisław Kruczek.

Podpisanie umów kredytowych poprzedziły liczne zmiany w podkarpackich szpitalach wojewódzkich, które rozpoczęły się już w 2015 roku wraz z powstaniem na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunku lekarskiego. Dzięki temu  oddziały w szpitalach mogły uzyskać status oddziałów klinicznych. Realizacja kompleksowego programu naprawczego na poziomie wojewódzkim wymagała zmian w strukturze i organizacji funkcjonowania szpitali wojewódzkich. W pierwszej kolejności zmiany objęły organizację i optymalizację udzielanych świadczeń zdrowotnych w Przemyślu i Rzeszowie. Do roku 2016 w Przemyślu funkcjonowały dwa szpitale wielospecjalistyczne - Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio oraz Szpital Miejski, a także duża przychodnia - Obwód Lecznictwa Kolejowego. W pierwszym etapie realizacji programu naprawczego w 2016 r. dokonano połączenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego ze Szpitalem Miejskim, w  wyniku tego połączenia powstał Szpital Wojewódzki OLK. Następnym krokiem było połączenie w 2017 roku obydwu szpitali – wojewódzkiego im. Ojca Pio ze szpitalem OLK.

- Działania te pozwoliły na optymalizację udzielanych świadczeń medycznych, redukcję niewykorzystanych łóżek szpitalnych oraz wzrost kontraktu z NFZ – wyjaśnia Stanisław Kruczek, dodając:

- Rozłożenie realizacji procesu łączenia szpitali w dłuższym okresie czasu zmniejszyło koszty społeczne dokonywanych zmian, w szczególności dla zatrudnionego personelu. W placówkach nie wystąpiły zwolnienia grupowe, nie dokonywano redukcji zatrudnienia, a odejścia pracowników następowały z przyczyn naturalnych, np. przejścia na emeryturę czy zmiany pracodawcy przez pracownika.

Podobna sytuacja i takie same przesłanki do łączenia szpitali wystąpiły w Rzeszowie. W roku 2017 połączono Kliniczny Szpital Wojewódzki im. Fryderyka Chopina z Podkarpackim Centrum Chorób Płuc.

Kolejnym działaniem było przygotowanie na zlecenie zarządu województwa w 2017 roku indywidualnych programów naprawczych dla 5 szpitali wojewódzkich. Ich wdrożenie dawało gwarancję uzyskania przez nie kredytów na restrukturyzację zadłużenia. Realizacja indywidualnych programów naprawczych optymalizowała m.in. koszty działalności szpitali w sferze medycznej i niemedycznej, zatrudnienie personelu, wykorzystanie łóżek szpitalnych oraz dawała szansę na zwiększenie przychodów z tytułu udzielania świadczeń medycznych.

W przypadku Przemyśla głównie nacisk położono na rozwój kardiologii. Dzięki decyzji marszałka Władysława Ortyla i zarządu województwa zrealizowano w Przemyślu m.in. unijny projekt z RPO WP 2014-2020 dedykowany opiece kardiologicznej za 14,8 mln zł. 

- Dzięki wprowadzonym zmianom przemyski szpital jako jeden z dwóch szpitali wojewódzkich został zakwalifikowany do III poziomu tzw.”sieci szpitali”. Podniosło to prestiż i poziom finansowania procedur medycznych przez NFZ. A teraz w czasach pandemii koronawirusa szpital jako jeden z sześciu na Podkarpaciu posiada Oddział Obserwacyjno – Zakaźny – mówi członek zarządu Stanisław Kruczek.

W miejscu i budynkach po byłym szpitalu miejskim zarząd województwa utworzył Przemyską Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego działającą na terenie Przemyśla, powiatu przemyskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego i przeworskiego. Powstały tam również Zakład Opiekuńczo Leczniczy i Hospicjum prowadzone przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej. W dobie koronowirusa obiekty te służą również jako miejsce na kwarantannę i wytchnienie dla kadr medycznych z Przemyśla.

Monika Konopka
Biuro Prasowe UMWP

Fot. Szpital Wojewódzki w Przemyślu