200227 dzieciW Arłamowie trwa konferencja poświęcona dzieciom -  ich sytuacji i możliwościom finansowania działań na rzecz ich rozwoju w nowej perspektywie finansowej UE. W  spotkaniu, które potrwa dwa dni biorą udział przedstawiciele ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej, ministerstwa edukacji oraz zdrowia, a także zaproszeni eksperci z kraju i zagranicy, w tym z Komisji Europejskiej.

Konferencja ,,Dzieci są najważniejsze – inwestycje funduszy europejskich  w rozwój i umiejętności dzieci w okresie programowania 2021 – 2027”, poświęcona jest w całości

nowej perspektywie finansowej UE 2021 – 2027 w kontekście działań w czterech obszarach: edukacja włączająca, wczesnodziecięca opieka i edukacja, piecza zastępcza i system wsparcia rodziny, zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

Szacuje się, że co piąty nastolatek doświadcza zaburzeń psychicznych lub behawioralnych, a ponad połowa zaburzeń psychicznych zaczyna się w okresie dojrzewania - o takich alarmujących danych mówili uczestnicy podczas pierwszych prelekcji poświęconych sytuacji dzieci i rodzin w Polsce.  W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele samorządów, w tym marszałkowie województw, którzy do Arłamowa przyjechali na Konwent Marszałków.

Główną osią otwierającej debaty były szanse i wyzwania związane z nową unijną perspektywą finansową. Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak mówiła, że wczesna edukacja i opieka nad dziećmi najmłodszymi przyczyniają się do wzrostu aktywności zawodowej rodziców, co jest ważne dla rozwoju kraju. Zaznaczyła jednak, że pomimo tego, iż wiele udało się już zrobić na tym polu, wciąż potrzebne są miejsca opieki nad najmłodszymi dziećmi w żłobkach i przedszkolach.

- Środki unijne dla Polski na lata 2021-2027 będą stanowiły bardzo istotny wkład w osiągnięcie celów, które stawiamy sobie jako kraj w obszarze wczesnej edukacji i opieki nad najmłodszymi dziećmi. Zostaną one przeznaczone na kontynuację działań polegających na zwiększaniu dostępności do opieki dla dzieci do lat 3 i upowszechnieniu wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Musimy łączyć wysoką jakość opieki nad dziećmi i przystępną cenę, tak by polskie rodziny były pewne, że polskie państwo wspiera je w tym zakresie – podkreślała Jarosińska-Jedynak.

Minister funduszy i polityki regionalnej podkreśliła także, że w kolejnej perspektywie finansowej ważnym wyzwaniem będzie objęcie szczególną uwagą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.

- Potrzebne jest pokonanie barier ograniczających uczniów w procesie edukacyjnym oraz tworzenie warunków dla edukacji, z której będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani. Jest to jeden z priorytetów rządowego Programu Dostępność Plus – powiedziała minister.

Marszałek Władysław Ortyl mówił o działaniach samorządu województwa podkarpackiego na rzecz dzieci i rodzin. Przybliżył inicjatywy podjęte w kończącej się perspektywie

- W Regionalnym Programie Operacyjnym WP  na lata 2014-2020 postawiliśmy nie tylko na inwestycje podnoszące innowacyjność i konkurencyjność gospodarczą Podkarpacia, ale również na polepszenie jakości życia mieszkańców - w tym dzieci. Jednym z najistotniejszych obszarów wsparcia było zapewnienie wczesnodziecięcej opieki i edukacji. Na rozwój opieki żłobkowej ze środków EFS w ramach RPO przeznaczyliśmy 18 mln euro. Dotychczas podpisaliśmy już 60 umów, co oznacza, że ponad 90% środków zostało zakontraktowanych – mówił Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Marszałek przedstawił też konkretne efekty płynące z unijnych dotacji:

- Dzięki temu powstało tysiąc miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat a 276 osób powróciło na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka – powiedział.

Jak powiedział marszałek Ortyl, w ramach Programu Rozwój edukacji przedszkolnej ze środków EFS województwo przeznaczyło 30 milionów euro na wsparcie dzieci w obszarze edukacji przedszkolnej oraz w szkołach. Efekty to 5 900 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, a ponad 95 dzieci zostało objętych dodatkowymi zajęciami, zwiększającymi ich szanse edukacyjne. W ramach działania Poprawa jakości kształcenia ogólnego doposażono zaś szkoły w sprzęt do zajęć edukacyjnych a dzieci skorzystały z dodatkowych zajęć.

Marszałek mówił także o działaniach samorządu na przyszłą perspektywę, wśród których priorytetowe jest utworzenie Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka.

- Realizacja tej inwestycji przyczyni się do wzrostu dostępności wysokiej jakości usług medycznych – powiedział marszałek.

Wśród prelegentów otwierających konferencję był Erich Unterwurzachner, dyrektor z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej z KE, który mówił, że inwestycje w nowej perspektywie muszą być zrównoważone i z myślą o przyszłości kolejnych pokoleń.

Z kolei Józefa Szczurek-Żelazko sekretarz stanu w ministerstwie zdrowia mówiła o działaniach podejmowanych na rzecz dzieci przez polski rząd. Wśród nich wymieniła nie tylko wzrost nakładów na ochronę zdrowia, ale także zwiększenie liczby kierunków medycznych na uczelniach i szkół kształcących kadrę pielęgniarską.

- Rząd przeznaczył także 246 mln złotych na utworzenie w każdym powiecie poradni psychoterapeutycznej – mówiła minister Szczurek-Żelazko.

Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Komisją Europejską, Dyrekcją Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Monika Konopka

Biuro prasowe UMWP

Fot. Michał Mielniczuk