MPRMarszałek Województwa Podkarpackiego zaprasza do zgłoszenia udziału w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

Zapraszamy:

a) OBIEKTY NOCLEGOWE (obiekty świadczące usługi krótkotrwałego wynajmu miejsc noclegowych, zarówno całoroczne, jak i sezonowe); Usługi hotelowe mogą być świadczone w obiektach hotelarskich oraz w innych (nieskategoryzowanych) obiektach. Nieskategoryzowany obiekt powinien spełniać minimalne wymagania co do wyposażenia określone dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, (Dz.U. z 2017 r. , poz. 2166). Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2019 r poz. 238) przedsiębiorca/rolnik ma obowiązek zgłosić taki obiekt do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie prowadzone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia tego obiektu).

b) ATRAKCJE TURYSTYCZNE do których wstęp jest odpłatny lub nieodpłatny, ale posiadają swojego zarządcę, np. parki rozrywki, muzea, skanseny, niektóre parki narodowe;

c) OBIEKTY GASTRONOMICZNE zakłady lub punkty gastronomiczne, stałe lub sezonowe, których przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na miejscu i na wynos, (np. restauracje, bary);

d) INFORMACJE TURYSTYCZNE tj. punkty i centra informacji turystycznej stanowiące miejsce bezpośredniego kontaktu turysty z informatorem oraz należące do sieci informacji turystycznej spełniające wymogi określone przez Polską Organizację Turystyczną, oznakowane specjalnym znakiem „i”, zgodnie z wytycznymi Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Kategoria ta nie może być przyznawana innym podmiotom, u których usługi informacji turystycznej są dodatkowym obszarem działania w ramach prowadzonej działalności.

e) POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE (dworce autobusowe/kolejowe, sklepy i serwisy rowerowe, wypożyczalnie rowerów, stacje paliw, centra handlowe, sklepy wielobranżowe, uzdrowiska oraz biura podróży).

zlokalizowane na obszarze województwa podkarpackiego położone w tzw. korytarzu trasy Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (wykaz gmin stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu współpracy)

do zgłoszenia udziału w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

Podstawą zgłoszenia udziału w systemie rekomendacji jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się wnioskodawcy z Regulaminem współpracy i deklaracją prawdziwości składanego oświadczenia. W przypadku ubiegania o uzyskanie rekomendacji MPR w kategorii OBIEKTY NOCLEGOWE przez inny obiekt noclegowy, należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wpisu do ewidencji innych obiektów noclegowych prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu wraz z oświadczeniem o jego aktualności (część C punkt 8,9 Formularza zgłoszeniowego).

Nabór jest ciągły.

Podstawą uzyskania przez zgłoszony obiekt statusu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom będzie:

  • prowadzenie przez zgłaszany obiekt działalności zgodnej z zakresem kategorii objętych naborem, zgodnie z pkt. 3 a-e rozdziału II "Regulamin współpracy";
  • lokalizacja obiektu na terenie objętym naborem (zgodnie z załącznikiem 1a "Regulamin współpracy");
  • kompletność wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w tym dołączenie wymaganych zgodnie z pkt. 1d rozdziału VII "Regulaminem współpracy" załączników graficznych oraz poświadczenie zgodności zakresu działalności obiektu z założeniami systemu rekomendacji w zakresie prawdziwości spełnienia kryteriów rekomendacji.

W przypadku ubiegania się o uzyskanie rekomendacji w więcej niż jednej kategorii, do każdej wnioskowanej kategorii należy wypełnić osobny formularz zgłoszenia.

Zgłaszający się obiekt otrzyma mailem na wskazany w formularzu adres mailowy potwierdzenie zgłoszenia.

Obiekty, których zgłoszenia zostały odrzucone, otrzymają pisemną informację na wskazany w formularzu adres korespondencyjny. Wszystkie zgłoszone i spełniające kryteria formalne (lokalizacja i kompletność) obiekty zostaną umieszczone na portalu www.greenvelo.pl oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej. Zgodnie z pkt. 14 rozdział V "Regulaminem współpracy" w każdym momencie po otrzymaniu rekomendacji podmiot posiadający rekomendację MPR może zgłosić pisemnie lub mailowo rezygnację z udziału w systemie. Rezygnacja nie powoduje dla MPR żadnych, w tym finansowych, zobowiązań.

Rekomendacja przyznana będzie bezterminowo a jej odnowienie następować będzie zgodnie z pkt. 12 rozdział V "Regulaminem współpracy".

Szczegółowe informacje o idei rekomendacji, rodzajach i standardach Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, kryteriach klasyfikacji tych miejsc, procedurze naboru, transparentności wyboru MPR-ów oraz szczegółowe zasady współpracy w ramach systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom jak również zasady monitoringu i sprawozdawczości określone są w dokumencie "Zasady współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl" zwanym dalej "Regulaminem współpracy".

Dokument ten stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić zgodnie z instrukcją, podpisać i przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej,
al. Ł. Cieplińskiego 4,
35 – 010 Rzeszów

Formularz podpisuje właściciel zgłaszanego obiektu/miejsca lub osoba przez niego upoważniona. Formularz wraz ze zdjęciami przesyła się w wersji edytowalnej na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Załączniki:

Regulamin współpracy PDF 292 KB PDF 292 KB

Załącznik nr 1a do regulaminu współpracy _wykaz_gmin PDF 108 KB

Załącznik nr 2 do regulaminu współpracy_formularz zgłoszeniowy MS WORD 268 KB

Załącznik nr 2a do regulami nu współpracy_wzor_plakietki_Miejsca Przyjaznego Rowerzystom JPEG 134 KB

Załącznik nr 3a do regulaminu współpracy_wzor_znaku_Miejsca Przyjaznego Rowerzystom 107 KB

Instrukcja wypełnienia formularza MS WORD 101 KB

Wzór obowiązkowej ankiety_dobowy monitoring ruchu turystycznego MS WORD 69 KB

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Podkarpackie z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Województwo Podkarpackie reprezentowane jest na zewnątrz przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. Zarząd Województwa Podkarpackiego wykonuje zadania Województwa Podkarpackiego przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie 35-010, przy al. Łukasza Cieplińskiego 4. (dalej: Administrator).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67-09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wdrożenia i funkcjonowania systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom oraz przekazania ich, za pośrednictwem Województwa Świętokrzyskiego – Beneficjenta projektu (na podstawie odrębnej umowy), do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (właściciela portalu), która odpowiedzialna jest za zamieszczanie i aktualizację MPR na portalu internetowym www.greenvelo.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w systemach informatycznych oraz w formie papierowej.
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, zwane dalej RODO).
5. Państwa dane osobowe, w ściśle określonych sytuacjach, na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia do przetwarzania mogą zostać ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP i na stronach internetowych Urzędu.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody, a także przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przepisów merytorycznych lub Kodeksu postępowania administracyjnego, w szczególności przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, oraz przez okres przewidziany w innych przepisach szczególnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu określonego w pkt 3. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwa realizacja ww. celu.
11. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.