DSC 0026W dniu 13 maja w Urzędzie Marszałkowskim odbyły się warsztaty Zespołu Roboczego ds. opracowania nowej Strategii. Celem spotkania było określenie wizji rozwoju regionu, celów strategicznych oraz priorytetów, kierunków rozwoju i projektów strategicznych.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 913 ze zm.) w związku z art. 39 oraz art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081) Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o przystąpieniu do opracowania Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.

170622 dziennikarzeMielec i Radomyśl Wielki – właśnie te dwa miasta odwiedzili dziennikarze, aby zobaczyć, jakie nowe projekty tam powstały dzięki unijnym pieniądzom. Był to kolejny objazd śladami inwestycji, które są realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz z innych unijnych funduszy krajowych.