Herb przedstawia na tarczy dwudzielnej w słup w prawym polu czerwonym gryfa ukoronowanego srebrnego wspiętego w lewo, w lewym błękitnym lwa ukoronowanego złotego wspiętego o języku czerwonym. Ponad nimi krzyż kawalerski srebrny. Napis Strategia 2030W dniu 14 września br. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 198/4049/20 przyjął autopoprawki do projektu Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030. Przyjęty dokument zostanie przedłożony pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego do drugiego czytania, celem jego przyjęcia.

Strategia rozwoju województwa to jeden z najważniejszych dokumentów w naszym regionie określający trendy rozwoju oraz cele na najbliższe lata, a także główne działania zmierzające do ich osiągnięcia. Dokument ten realizuje koncepcję zrównoważonego rozwoju w ujęciu społecznym, gospodarczym i przestrzennym, a dzięki formule partycypacji w której prowadzone były prace nad jego treścią, stanowi wyraz potrzeb oraz oczekiwań zarówno na szczeblu regionalnym, jak i lokalnym.

Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 jest podstawą zapisów wszystkich średniookresowych dokumentów programowych województwa, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego. Jest ona podstawą budowania partnerstw i sieciowania w ramach województwa, a także w układzie europejskim oraz krajowym.

Poniżej jednolity tekst projektu Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.