Spotkanie przewodniczył Pan Marszałek Władysław Ortyl przy udziale Pani Wicemarszałek Ewy DrausNa etapie finalizowania opracowania Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, w dniach 2 i 6 marca br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych i rektorami uczelni wyższych z terenu województwa.

Podczas spotkań, którym przewodniczył Pan Marszałek Władysław Ortyl przy udziale Pani Wicemarszałek Ewy Draus, została zaprezentowana tematyczna część Strategii, a w szczególności zapisy dotyczące szkolnictwa wyższego oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, skutecznego reagowania na zagrożenia i wsparcia dla podmiotów zapewniających bezpieczeństwo.

Podczas spotkania podkreślono, iż celem głównym Strategii jest odpowiedzialne i efektywne wykorzystanie zasobów regionu, zapewniające trwały, zrównoważony i terytorialnie równomierny rozwój gospodarczy oraz wysoką jakość życia mieszkańców województwa. A kluczowymi aspektami w realizacji tego celu jest kształtowanie wysokiej jakości kapitału ludzkiego, który generuje potencjał rozwojowy województwa jak i wsparcie wszystkich służb zapewniających bezpieczeństwo.
W kontekście powyższego wskazane zostały zapisy dokumentu dot. wsparcia szkolnictwa wyższego poprzez optymalizację oferty dydaktycznej, w tym rozwijania kierunków kształcących pod kątem zmieniających się potrzeb rynku pracy, regionalnej gospodarki oraz inteligentnych specjalizacji województwa.

Dyskusja nad kierunkowymi zapisami dokumentu dotyczyła również zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie zarządzania i wdrażania polityk rozwoju wraz z wzrostem poziomu bezpieczeństwa indywidualnego i publicznego. Uczestnicy spotkania podkreślali, iż wyzwaniem polityki regionalnej jest również podejmowanie działań na rzecz zintegrowania systemu bezpieczeństwa w województwie przez dostosowanie funkcji do nowych możliwości, wynikających z rozwoju sektora informatycznego, cyfrowych platform łączności oraz zapewnienie instrumentów do detekcji i reakcji na cyberzagrożenia.