190822 strategiaZespoły Zadaniowe powołane zostały w celu włączenia w proces tworzenia Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 jak najszerszego kręgu podmiotów aktywnie uczestniczących w rozwoju regionu oraz zapewnienia wysokiego, merytorycznego poziomu prowadzonych prac. Do udziału w ww. Zespołach zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, NGO, przedsiębiorcy, naukowcy i praktycy – eksperci w danej dziedzinie. Zespoły zostały powołane dla każdego z obszarów, uznanego za priorytetowy z punktu widzenia rozwoju regionu, tj.: gospodarki i nauki, kapitału ludzkiego i społecznego, infrastruktury dla rozwoju i środowiska, dostępności usług oraz wymiaru terytorialnego.

Pierwsze posiedzenia Zespołów Zadaniowych odbyły się w dniach 20-21 sierpnia 2019 r. Pierwszego dnia miały miejsce spotkania Zespołów Zadaniowych ds.: gospodarki i nauki, kapitału ludzkiego i społecznego oraz infrastruktury dla rozwoju i środowiska. Drugiego dnia odbyły się spotkania Zespołów Zadaniowych ds. dostępności usług oraz ds. wymiaru terytorialnego.

Głównym celem posiedzeń było omówienie propozycji dotyczących sformułowania priorytetów poszczególnych Obszarów tematycznych oraz omówienie uwag i propozycji zgłoszonych drogą mailową przez członków poszczególnych zespołów odnośnie układu, uszczegółowienia i wyznaczenia linii demarkacyjnych między poszczególnymi priorytetami. Kolejne spotkania Zespołów Zadaniowych zaplanowano na początek września 2019 r.