logo RAPORT konsultacje społeczne popr2Uchwałą Nr 65/1673/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. przyjęty został Raport z konsultacji społecznych projektu Założeń Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 oraz Założenia Strategii.

 Konsultacje społeczne projektu Założeń Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 rozpoczęły się 27 czerwca 2019 r. W trakcie ich trwania 80 podmiotów zgłosiło ogółem 334 uwagi. Zdecydowaną większość wniosków zgłosili przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Wśród podmiotów zgłaszających uwagi byli również przedstawiciele instytucji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, osoby fizyczne, przedstawiciele jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego, przedstawiciele szkół wyższych, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele administracji rządowej. Podmioty zgłaszające wnioski przede wszystkim zwracały uwagę na konieczność uzupełnienia, dostosowania do stanu faktycznego lub doprecyzowania opisów zawartych w projekcie Założeń.

Znaczna część wniosków i uwag zgłaszanych podczas spotkań konsultacyjnych oraz za pośrednictwem formularzy, wykraczała poza przyjęty w Strategii poziom szczegółowości, możliwy do uwzględnienia podczas opracowywania programów wdrożeniowych. Uwagi przekazane w ramach konsultacji społecznych zostały poddane wnikliwej analizie pod kątem ich zasadności i możliwości uwzględnienia w tekście końcowym Założeń Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.

Uwagi, które wpłynęły w czasie konsultacji społecznych zostaną wykorzystane w późniejszych pracach analitycznych nad Strategią rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.

W imieniu przedstawicieli Samorządu Województwa Podkarpackiego serdecznie dziękujemy Państwu za przekazane uwagi.