160413proekoRozpoczęła się ocena formalna wniosków o dofinasowanie, które zostały złożone w ramach działania 1.4. Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie. Konkurs wzbudził ogromne zainteresowanie wśród przedsiębiorców, do Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego, odpowiedzialnego za nabór, ocenę i realizację konkursu wpłynęło bagatela 1 335 wniosków. 

 

Weryfikacja i ocena wniosków

Aktualnie wnioski są weryfikowane pod względem formalnym. Pracownicy DWPsprawdzają m.in. ich kompletność z wymaganymi załącznikami, poprawność treści, analizują też czy kwoty, o które aplikująwnioskodawcynie przekraczają wyznaczonego limitu oraz czy wnioskodawca uprawniony jest do wsparcia. Uzyskanie pozytywnej oceny formalnej oznacza dla MŚP przejście do dalszego etapu, którym jest ocena merytoryczna, w jej trakcie zewnętrzni eksperci przyznawać będą punkty, min. za to czy projekt jest wynikiem prac B+R, za innowacyjność produktu/usługi, za zatrudnienie, udział w klastrach oraz obszar, na którym realizowany jest projekt. Ze względu na ogromną liczę projektów trudno dziś podać konkretny termin zakończenia ich oceny, gdyż ma na to wpływ wiele czynników również zewnętrznych. Żaden z konkursów ogłaszanych w poprzedniej perspektywie finansowej nie cieszył się tak dużym zainteresowaniem, ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założonym planem pierwsze umowy o dofinasowanie powinny być podpisywane jeszcze w tym roku. Zaplanowana pula środków przeznaczona na dofinasowanie projektów to 200 mln zł. Kwota o jaką wnioskują przedsiębiorcy to ponad 2 862 mlnzł.Dla przypomnienia całkowita alokacja dla I osi priorytetowej to w przybliżeniu 1 500 mln zł. Dzisiaj za wcześnie, aby przesądzać o wielkości środków, jakie będą potrzebne do zakontraktowania wszystkich projektów, które otrzymają wymaganą liczbę punktów. Dopiero po zakończeniu oceny jeżeli zajdzie taka potrzeba będzie można przedstawić Zarządowi Województwa Podkarpackiego ewentualne propozycje w zakresie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinasowanie tych projektów – podkreśla Małgorzata Jarosińska – Jedynak, Dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. 

Plany przedsiębiorców 

Na jakie działania aplikowali podkarpaccy przedsiębiorcy? – Ciężko mówić o szczegółach po tygodniu od zakończenia naboru, dopiero zaczęliśmy się zapoznawać z wnioskami, ale można pokusić się o stwierdzenie, iż przeważają projekty związane z zakupem środków trwałych, tj. maszyn, specjalistycznych urządzeń, linii technologicznych, na drugim miejscu są to przedsięwzięcia polegające na budowie hal, hoteli czy innych obiektów – wyjaśnia Małgorzata Jarosińska – Jedynak. W ramach tego konkursu przedsiębiorcymogli wnioskowaćmaksymalnie o 4 lub 10 mln zł. wydatków kwalifikowanych.Należy tutaj przypomnieć, że o wyższą kwotę wydatków kwalifikowanych mogą ubiegać się tylko Ci wnioskodawcy, którzy wykażą, że dany projekt poparty jest pracami badawczo – rozwojowymi -  Podczas oceny formalnej sprawdzamy czy wnioskodawcy w odpowiedni sposób udokumentowali przeprowadzenie takich prac. Natomiast potwierdzenie, że planowana inwestycja w ramach projektu jest w całości bezpośrednio powiązana z pracami B+R, realizowanymi i zakończonymi przez wnioskodawcębędzie możliwedopiero podczas wnikliwej oceny merytorycznej – podkreśla Małgorzata Jarosińska – Jedynak. 

Nabór wniosków trwał od 19 stycznia 2016 r do 31 marca br. Pomimo prawie trzymiesięcznego terminu na składanie wniosków najwięcej, bo ponad 800 wniosków wpłynęło w dniu 31 marca, czyli w ostatnim dniu naboru. Pracownicy Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości udzieliliblisko 600 odpowiedzi na rozmaite pytania od potencjalnych wnioskodawców. Przedstawiciele MŚP pytali o różne kwestie, począwszy od prostych jak sposób wypełniania wniosku, skończywszy na bardziej skomplikowanych jak np. ocena statusu MŚP. 

Sylwia Tęcza 

Oddział komunikacji i promocji RPO

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym