strategia-wojewodzwa-banner160Prace nad aktualizacją Strategii rozpoczęły się już w 2011 r. 30 maja 2011 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii. Na początku 2012 r. zostały przygotowane „Założenia do aktualizacji Strategii". Następnie dokument ten konsultowany był społecznie – spotkania odbyły się w każdym powiecie województwa. Założenia, uwzględniające zgłoszone w trakcie konsultacji uwagi, zostały przyjęte przez Zarząd Województwa w dniu 6 czerwca 2012 r.

Część kierunkowa, jako podstawowy merytoryczny element aktualizowanej Strategii, opracowywany był od lipca 2012 r. do stycznia 2013 r. W tym celu powołano zespoły zadaniowe i podzespoły tematyczne, zajmujące się poszczególnymi dziedzinami działań strategicznych i priorytetami tematycznymi, wskazanymi we wspomnianych wcześniej Założeniach. Do pracy w tych gremiach zaproszono ekspertów, specjalistów merytorycznie właściwych dla poszczególnych dziedzin, którzy dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem czynnie uczestniczyli w wypracowaniu zapisów najważniejszej części Strategii – tj. części kierunkowej dokumentu.

Pierwsza debata nad projektem Strategii prowadzona była w komisjach sejmikowych w marcu 2013 br. oraz na sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 25 marca 2013 r.
17 kwietnia br. Zarząd Województwa przyjął przygotowany projekt Strategii rozwoju województwa podkarpackiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Następnie dokument Strategii został poddany konsultacjom społecznym (zgodnie z wymogiem ustawowym), które trwały od 22 kwietnia do 27 maja 2013 r. W trakcie konsultacji odbyły się 4 spotkania: w Przemyślu, Krośnie, Tarnobrzegu oraz Rzeszowie. Oprócz mieszkańców województwa, dokument Strategii konsultowany był także z wszystkimi sąsiadami naszego regionu, w kraju i za granicą, oraz został uzgodniony ze Stroną Rządową w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

25 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa przyjął projekt Strategii rozwoju województwa wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, który uwzględniał wyniki konsultacji społecznych stosownie do rekomendacji Zarządu. Tak wypracowany dokument został przekazany pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Zgodnie z Regulaminem Sejmiku, Strategia przyjęta została  w trybie dwóch czytań.
16 lipca 2013 r. na Sesji Sejmiku odbyło się pierwsze czytanie projektu Strategii. Większość uwag zgłoszonych za pośrednictwem radnych województwa przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli partnerów gospodarczych, partnerów społecznych oraz przedstawicieli instytucji naukowych, badawczych i rozwojowych,  uzyskała pozytywne rekomendacje Zarządu Województwa i została uwzględniona w zapisach Strategii.

26 sierpnia 2013 r. na Sesji Sejmiku odbyło się tzw. „drugie czytanie projektu Strategii". Radni Województwa w głosowaniu nad zgłoszonymi uwagami przyjęli wszystkie poprawki zarekomendowane pozytywnie przez Zarząd Województwa.  Z uwag, które nie uzyskały pozytywnej rekomendacji Zarządu Sejmik przyjął tylko jedną – dotyczącą geotermii, pozostałe uwagi odrzucono. Finalnym punktem „drugiego czytania" było przyjęcie „STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA – PODKARPACKIE 2020", którą Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął jednogłośnie.

Szczególną rolę w procesie wdrażania przyjętej Strategii odgrywać będzie samorząd województwa podkarpackiego jako podmiot odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu rozwoju regionalnego. Strategia wdrażana będzie poprzez instrumenty realizacyjne, między innymi, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO WP 2014-2020) oraz inne programy strategiczne zintegrowane z przyjętą Strategią rozwoju województwa, takie jak: Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad czy Program Strategiczny „Błękitny San".

Dodatkowym instrumentem wspierającym realizację Strategii w zakresie przyjętych kierunków rozwoju województwa będzie powołane przez Marszałka Podkarpackie Forum Terytorialne (PFT), będące płaszczyzną dyskusji między innymi na temat planowania konkretnych przedsięwzięć realizacyjnych w ramach przyjętych w Strategii kierunków rozwoju, a także wymiany informacji dotyczących podstawowych obszarów aktywności województwa.

Ponadto,  w ramach nowego podejścia do polityki rozwoju bardzo mocno rozbudowany zostanie element monitoringu i ewaluacji Strategii, którego głównym celem będzie ocena stopnia realizacji zakładanych w Strategii celów strategicznych i kierunków działań w przełożeniu na wskaźniki obrazujące w wymierny sposób uzyskane rezultaty. Podstawowym narzędziem w systemie monitoringu i ewaluacji będzie Regionalne Obserwatorium Terytorialne (ROT) funkcjonujące w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, które stanowić będzie część systemu monitorowania polityki spójności w nowej perspektywie programowej UE, w ramach Krajowego Obserwatorium Terytorialnego (KOT).

Regionalne Obserwatorium Terytorialne, oprócz monitorowania postępów realizacji Strategii, będzie miało za zadanie ocenę całości interwencji publicznej mającej wpływ terytorialny w oparciu o utworzony system współpracy i wymiany informacji pomiędzy głównymi podmiotami publicznymi zaangażowanymi w realizację polityki regionu.

Przyjęta Strategia wskazuje na cztery podstawowe obszary tj.: „Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka", „Kapitał Ludzki i Społeczny"' „Siec Osadnicza"', „Środowisko i Energetyka", na których w pierwszej kolejności  koncentrować się będą działania samorządu województwa.  Zakładane w programach operacyjnych formy interwencji zewnętrznej kierowane do wskazanych wyżej obszarów służyć będą  wzmocnieniu przewag konkurencyjnych i niwelowaniu barier rozwojowych, a tym samym zmniejszeniu nadmiernych  dysproporcji wewnątrz regionu w poziomie społeczno – gospodarczego rozwoju. Konsekwencją tych działań w okresie wyznaczonym przez Strategię będzie wzmocnienie konkurencyjności regionu w stosunku do innych, bardziej rozwiniętych obszarów kraju, a także UE.