180903 smieci

Marszałek Władysław Ortyl spotkał się na konferencji prasowej z dziennikarzami, aby przekazać informacje o działaniach, jakie podejmuje samorząd województwa w kwestii zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych. W konferencji uczestniczył także Grzegorz Gilewicz, dyr. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Jedną z decyzji w sprawie rozwiązania problemu z odpadami jest zwołanie nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, która odbędzie się we wtorek 4 września o godz. 16.00. 

Podczas obrad podejmowana będzie decyzja dotycząca zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w  sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Planowane jest wprowadzenie dodatkowo czterech instalacji zastępczych dla regionu południowego i dwóch zastępczych instalacji dla regionu centralnego. 

- Dla regionu centralnego instalacją zastępczą może być instalacja Stalowa Wola Krzeszów-Sigiełki, a dla południowego Stalowa Wola, Krzeszów-Sigiełki, Kozodrza i Giedlarowa. Takie rozwiązanie na ten czas będzie swoistym wentylem bezpieczeństwa – tłumaczył marszałek Ortyl.

Jeżeli Sejmik Województwa Podkarpackiego określi dodatkowe instalacje zastępcze do obsługi regionu południowego i centralnego w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, uchwała wejdzie w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarpackiego. Marszałek Województwa Podkarpackiego niezwłocznie poinformuje zarządzających tymi instalacjami o przyjętej uchwale, wnioskując jednocześnie o to, aby zarządzający rozpoczęli jak najszybciej przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych z regionów, dla których staną się instalacjami zastępczymi na podstawie w przyjętej w dniu 4.09.2018 r. uchwały.

Ponadto w chwili obecnej w trybie możliwie najkrótszym wydawane są zmiany pozwoleń zintegrowanych polegające na określeniu warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych w zakresie możliwości przyjęcia do przetworzenia większej masy odpadów o kodzie 200301.

- Taką decyzję dzisiaj podpisałem dla Kozodrzy na 10 tys. ton. To też stwarza warunki do rozładowania tej trudnej sytuacji – dodał marszałek Ortyl.

 

Podobny wniosek wpłynął dzisiaj także od zarządzającego instalacjami RIPOK w Przemyślu.

Marszałek Ortyl tłumaczył, że podobne problemy pojawiły m.in. w województwach zachodniopomorskim i mazowieckim. Od 1 lipca odpadów palnych nie wolno obecnie składować zgodnie z przepisami krajowymi. Nie ma także możliwości dalszego  przetwarzania odpadów palnych będących produktem przetwarzania odpadów zmieszanych w instalacjach mechaniczno-biologicznych.

Mająca zająć się tą kwestią spalarnia PGE w Rzeszowie, choć deklarowała początek działalności 1 lipca, do chwili obecnej nie została uruchomiona w pełnej mocy. Wówczas w województwie byłoby 435 tys. Mg mocy w mech-biologicznych instalacjach + 100 tys. Mg w PGE wobec 340 tyś. mg odebranych i przetworzonych w zeszłym roku.

- Potrzebne są rozwiązania docelowe. PGE powinno już wkrótce ruszyć, ale też będziemy zabiegali  o to, aby inwestor spalarni uruchomił drugą linię spalarni co by dawało całkowite bezpieczeństwo, aby nie dochodziło do takich sytuacji jak obecnie – mówił marszałek.

Jak poinformował na konferencji marszałek zapisów Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami nie zrealizowały gminy jasielskie, które miały wybrać w trybie Art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości własne instalacje (Jasło utknęło na problemach proceduralnych konkursu). Natomiast ujęte w WPGO Zagórz i Ustrzyki zaniechały rozbudowy wspólnej  instalacji. Problemem, o którym mówił podczas konferencji marszałek jest również to, że przyjmowanie odpadów palnych radykalnie ograniczyły w tym roku cementownie z uwagi na korzystniejszy import z zagranicy.

Obecny na konferencji dyr. PGE Grzegorz Gilewicz przyznał, że spalarnia miała być gotowa na 1 lipca, ale wynikły opóźnienia:

- Mamy rzeczywiście opóźnienie, ale to nie jest opóźnienie w odbieraniu odpadów, tylko w przekazaniu do eksploatacji i uzyskaniu statusu Regionalnej Instalacji. Są określone uwarunkowania formalne, których wykonawca jeszcze nie spełnił. Natomiast my od czerwca odbieramy odpady i od tego czasu zagospodarowaliśmy 17 tys. ton odpadów – tłumaczył dyr. Gilewicz.

Jak poinformował dyr. Grzegorz Gilewicz Instalacja jest w fazie rozruchu i jest problem z regularnością odbioru odpadów.

- Planujemy, że pod koniec września uzyskamy status instalacji regionalnej i będziemy już w sposób regularny, w konkretnych, zadeklarowanych w wojewódzkim planie ilościach te odpady odbierać – poinformował Gilewicz, dodając, że problemem jest też jakość przyjmowanych odpadów, przez co trzeba robić różne składy odpadów do spalania.

Przedstawiciel PGE poinformował, że planowana jest budowa drugiej linii spalania, na którą jest już pozwolenie środowiskowe i pozwolenie na budowę.

Monika Konopka

fot. Monika Konopka
wideo: M.Mielniczuk
Biuro Prasowe UMWP