IMG 8711Debata o porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka, pomoc finansowa dla kilku samorządów oraz dyskusja o sytuacji finansowej w szpitalach wojewódzkich zdominowały sesję sejmiku, która odbyła się 24 września. Radni zdecydowali także o przyjęciu trzech kolejnych osób w poczet Zasłużonych dla Województwa Podkarpackiego.

W debacie o rozwoju i przyszłości Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka uczestniczyli między innymi: prezes Polskiej Grupy Lotniczej Rafał Milczarski oraz wiceminister Mikołaj Wild - pełnomocnik ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Chwilę przed debatą został podpisany list intencyjny w sprawie planowanej budowy w rzeszowskim porcie lotniczym Bazy Serwisowej Samolotów. Debatę rozpoczął marszałek Władysław Ortyl, który przypomniał, że Podkarpacie, jako jedyny region w kraju ma inteligentną specjalizację związaną z lotnictwem i kosmonautyką, co nakłada na województwo swoisty obowiązek, aby ten potencjał rozwijać. Marszałek poinformował też radnych i gości sejmiku o podpisanym liście intencyjnym na budowę centrum serwisowego samolotów w Jasionce.

- To pierwszy list intencyjny Polskiej Grupy Lotniczej zawarty na Podkarpaciu – podkreślił z dumą marszałek Ortyl.

W dalszej części swojej prezentacji marszałek mówił o atutach podkarpackiego lotniska i o tym, dlaczego jest ono ważne dla całego kraju:

- Dziś mamy jeszcze nieograniczone przestrzenie do rozwoju wokół rzeszowskiego lotniska, mamy dostęp do infrastruktury komunikacyjnej, którą chcemy jeszcze rozwijać, mam na myśli Podkarpacką Kolej Aglomeracyjną i wreszcie dysponujemy znakomitą bazą szkoleniową, edukacyjną – wyliczał marszałek rysując dobre perspektywy rozwoju Portu Rzeszów-Jasionka.

Mikołaj Wild, pełnomocnik ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, wiele miejsca w swoim wystąpieniu poświęcił rozwojowi sieci kolejowej, która ma połączyć z Centralnym Portem
Komunikacyjnym cały kraj.

- Naszą ambicją jest stworzenie bezpośredniego dostępu do CPK dla ponad 120 miast o populacji przekraczającej 13 milionów mieszkańców Polski. Zapewnienie, aby wszyscy mieszkańcy w zasięgu mniejszym niż 30 km posiadali stację kolejową, a czas przejazdu kolejami był konkurencyjny wobec przejazdu samochodem – mówił wiceminister Wild.

Jak podkreślił Mikołaj Wild, tworzona sieć połączeń kolejowych będzie gigantyczną szansą dla Podkarpacia, które również zyska nowe możliwości komunikacyjne.

- Z Rzeszowa do CPK i do Warszawy dojedziemy w czasie ok. dwóch godzin, do Kielc i Krakowa w ok. półtorej godziny, do Lublina krócej niż półtorej godziny. Istnieje też szansa na otworzenie Podkarpacia na relacje międzynarodowe w większym stopniu niż obecnie – mówił wiceminister.

Prezes Polskiej Grupy Lotniczej Rafał Milczarski mówił z kolei o planach, jakie PGL ma wobec rzeszowskiego lotniska. Pierwszą z inwestycji ma być baza serwisowa samolotów, zainicjowana podpisanym dzisiaj, 24 września listem intencyjnym.

- Tym, co nas przyciąga tutaj do państwa, to oprócz dobrego lotniska, które ma dobrą infrastrukturę i możliwości inwestycyjne, jest Dolina Lotnicza skupiająca wiele podmiotów z branży lotniczej, która staje się również centrum edukacyjnym – mówił prezes Milczarski, dodając – to jest przykład tego, że można sobie zdefiniować strategię i te strategię konsekwentnie realizować. 

Głos w debacie zabrali również m.in. wojewoda Ewa Leniart oraz poseł Bogdan Rzońca – Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury.

Ważnym punktem sesji była dyskusja o sytuacji finansowej w szpitalach wojewódzkich oraz wynagrodzeniach pracowników tych placówek. Informacje o wynikach finansowych prezentował Stanisław Kruczek – członek zarządu województwa. Na sesji pojawiły się i zabrały głos pielęgniarki i położne z OZZPiP. Po dłuższej dyskusji radni województwa przyjęli stanowisko dotyczące podwyżek wynagrodzeń w szpitalach wojewódzkich.

W czasie sesji radni zdecydowali o przyznaniu honorowych tytułów „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” trzem osobom zaangażowanym w propagowanie pamięci o Polakach ratujących Żydów podczas II wojny światowej – wiceprezesowi IPN dr Mateuszowi Szpytmie, naukowcowi Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Elżbiecie Rączy oraz pośmiertnie – księdzu prałatowi Stanisławowi Lei.

W czasie sesji radni województwa jednomyślnie zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej dla gminy Lutowiska (200 tys zł. na remont parkingu w Brzegach Górnych), dla powiatu bieszczadzkiego (150 tys. zł na remont drogi powiatowej) oraz dla gminy Cieszanów. Kwota 138 tys. zł zostanie rozdysponowana pomiędzy rolników dotkniętych ASF z terenu Cieszanowa.

Radni województwa zdecydowali także między innymi o wyrażeniu zgody na przystąpienie przez PCEN do projektu, który pozwoli na przeszkolenie 1 tysiąca podkarpackich nauczycieli, by mogli prowadzić doradztwo zawodowe dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych.

A oto treść przyjętego przez sejmik województwa stanowiska:

Stanowisko
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie podwyżek wynagrodzeń w szpitalach wojewódzkich

Mając na uwadze aktualną sytuację płacową pracowników zatrudnionych w szpitalach wojewódzkich, dla których organem tworzącym jest samorząd województwa Sejmik Województwa Podkarpackiego dostrzega potrzeby wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników zatrudnionych w tych podmiotach leczniczych.
Wzrost wynagrodzeń może jednak uwzględniać wielkość i rolę poszczególnych szpitali w systemie zabezpieczenia świadczeń medycznych. Podwyżki płac powinny być uzależnione od bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej poszczególnych placówek ochrony zdrowia oraz odpowiednio rozłożone w czasie co ma niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa finansowego placówek.
Z uwagi na fakt, iż szpitale realizują programy naprawcze i są w trakcie restrukturyzacji zadłużenia poprzez kredyt bankowy poręczony przez samorząd województwa, bardzo ważnym aspektem jest ich bilansowanie się i stabilizacja finansowa. Dlatego też na tym etapie restrukturyzacji Sejmik Województwa Podkarpackiego nie może zgodzić się na postulowane przez protestujących kwoty podwyżek, które naraziłyby szpitale na straty i utratę płynności finansowej.
Obecna sytuacja w szpitalach była tematem posiedzenia prezydium Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Przemyślu, na które zaproszenia nie przyjęli przedstawiciele OZZPiP protestujących w przemyskim szpitalu. Sytuacja zostanie ponownie omówiona na posiedzeniu plenarnym Rady w dniu 3 października 2018 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego apeluje o zawieszenie protestu głodowego i protestu hybrydowego (zwolnienia lekarskie personelu medycznego) oraz powrót do rozmów po ocenie
wyników finansowych szpitali za rok 2018. Sejmik sugeruje również aby została wykonana ekspertyza finansowa przez niezależnych ekspertów przy udziale mediatora.
W związku z powyższym zobowiązuje się Zarząd Województwa Podkarpackiego do monitorowania wprowadzanych podwyżek płac oraz bieżącej sytuacji finansowej szpitali.

Monika Konopka, Aleksandra Gorzelak-Nieduży
Fot. Daniel Kozik
Biuro prasowe UMWP