180427 prezydentDobra Konstytucja usprawniająca państwo i zapewniająca pomyślność obywatelom musi służyć przyszłości; referendum ma na celu włączenie społeczeństwa w tworzenie Konstytucji od początku prac – mówił Prezydent Andrzej Duda podczas kongresu „Wspólnie o Konstytucji na Narodowym”. W panelu dot. samorządu i społeczeństwo obywatelskiego uczestniczył marszałek Władysław Oryl.

 - Jedno jest dla mnie jasne - zasadniczym celem reformy konstytucyjnej pozostaje umocnienie polskiej niepodległości, suwerenności i pomyślnego bytu Polaków - powiedział Andrzej Duda.

180427 narodowy

W czasie prac nad konstytucją, prezydent zainicjował cykl spotkań, z których pierwsze odbyło się w Rzeszowie.

170918 konstytucja

 

Marszałek Władysław Ortyl moderował debatę „Samorząd i społeczeństwo obywatelskie“, która odbyła się w ramach Kongresu na Stadionie Narodowym. Zaproszeni do dyskusji zostali dr hab. Marek Rymsza, Marcin Witko, dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, dr hab. Krzysztof Kowalczyk oraz Marek Borowski.

Prowadząc debatę, marszałek opowiedział się za „nowym otwarciem” pomiędzy samorządem a społeczeństwem obywatelskim.

-Chciałbym, aby dzisiejsza dyskusja stanowiła próbę odpowiedzi na kilka kluczowych zagadnień, które w świetlne obecnych zmian mogą przynieść prawdziwe nowe otwarcie w relacjach pomiędzy samorządem a społeczeństwem obywatelskim. Warto ten moment wykorzystać do próby znalezienia rozwiązań które usprawnią z jednej strony funkcjonowanie samorządów, ale z drugiej strony będą stanowić wzmocnienie głosu obywateli i lokalnych wspólnot – mówił Władysław Ortyl, dodając - Z mojej perspektywy jako marszałka, odpowiedzialnego za cały region sprawą niezwykle ważną jest również budowa mechanizmów debaty z lokalnymi samorządami, jako emanacji wspólnot lokalnych. Bez tego rodzaju relacji nie sposób prowadzić bowiem racjonalnej polityki regionalnej – powiedział.

Wcześniej prezydent Andrzej Duda, nawiązując do cyklu debat regionalnych - wskazał, że przyniósł on bardzo obfity i wartościowy materiał, który skłania do postawienia już dziś kilku pytań:

o możliwość inicjowania ogólnokrajowego referendum zatwierdzającego ustawy, które dotyczyłyby materii konstytucyjnej, np. w sprawie zmiany waluty, systemu rent i emerytur, oświaty, publicznego szkolnictwa wyższego czy systemu ochrony zdrowia; 

o potrzebę uzupełnienia - wyrażonej w art. 9 obecnej Konstytucji - zasady respektowania zobowiązań prawnomiędzynarodowych RP o odniesienie europejskie oraz potwierdzenie nadrzędności Konstytucji w złożonym systemie prawa - choćby poprzez nadanie art. 9 brzmienia: Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego i europejskiego, zgodnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej; 

o potrzebę podkreślenia w Konstytucji szczególnej pozycji i przywilejów rodziny jako podstawy bytu narodowego, także z uwzględnieniem rozszerzenia katalogu wartości obecnie chronionych na mocy art. 18 Konstytucji (takich jak: małżeństwo, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo), uzupełnienia tego katalogu o „ojcostwo”; 

o potrzebę wpisania do ustawy zasadniczej podziału jednostek samorządu terytorialnego, także na województwa i powiaty, a nie tylko - jak to jest w obecnej Konstytucji -  wyłącznie na gminy; 

o potrzebę wprowadzenia zapisu, który zobowiązuje  państwo do szczególnej ochrony polskiego rolnictwa i wsi; 

o potrzebę wprowadzenia zapisów silniej chroniących osoby dotknięte niedołęstwem czy dotknięte niepełnosprawnościami.

Prezydent podkreślił także, że przedmiotem refleksji konstytucyjnej stały się ponadto problemy ogólne, w rodzaju optymalnego ustrojowego modelu władzy wykonawczej.

Źródło:
PREZYDENT.PL