Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Piątka ludzi pozuje do zdjęcia.

 


 Autor tesktu: Monika Konopka

Autor zdjęć: Anna Magda

Biuro Prasowe UMWP

 

Członkowie nowego zarządu województwa zaprezentowali podczas pierwszej konferencji prasowej podział kompetencji oraz omówili plany, jakie mają na najbliższe miesiące, które będą realizować w nadzorowanych przez siebie departamentach oraz jednostkach i instytucjach.

 

To jest pierwsza, ogólna konferencja, ale będziemy chcieli organizować konferencje tematyczne, bardziej szczegółowe. Co chwilę będą się pojawiały decyzje dotyczące zagospodarowania środków unijnych czyli środków, które są zgromadzone w naszym programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia – powiedział marszałek Władysław Ortyl rozpoczynając poniedziałkową konferencję.

 

W konferencji wzięli również udział wicemarszałkowie: Piotr Pilch oraz Karol Ożóg, a także Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz Anna Huk, które pełnią funkcję członków zarządu.

 

Chcemy kontynuować te rzeczy, które zostały rozpoczęte w poprzednim zarządzie, w poprzednim sejmiku. Mamy budżet, który  jest taką naturalną klamrą, która spaja i łączy działania poprzedniego i obecnego zarządu. Także stabilna większość, którą mamy w sejmiku województwa pozwala nam w sposób odpowiedzialny wziąć sprawy województwa podkarpackiego w nasze ręce, w pełni tę odpowiedzialność nieść – dodał marszałek Władysław Ortyl.

 

Marszałek Ortyl mówił też, że nowy zarząd będzie pracował w oparciu o dokumenty planistyczne, skupi się również na tym, aby nadal skutecznie wykorzystywać Fundusze Europejskie, tak by województwo nadal zachowało wysoką pozycję w  kraju w tym zakresie. W dalszej części marszałek przedstawił dokładny podział kompetencji

 

Zarząd ten jest zarządem kontynuacji, aczkolwiek będą elementy nowe – zapowiedział Władysław Ortyl, dodając, że zarząd będzie chciał również wchodzić w nowe obszary.

 

W nowym zarządzie marszałek Władysław Ortyl obejmie kierownictwo nad takimi departamentami jak: Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, Organizacyjno-Prawny, Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym. Pokieruje też Kancelarią Zarządu i Sejmiku, Departamentem Budżetu, a także Biurem Audytu Wewnętrznego, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych oraz Biurem Nadzoru Właścicielskiego i kwestiami związanymi z BHP.

 

 

Sporo miejsca podczas konferencji marszałek poświęcił omówieniu tego, jakimi departamentami i jednostkami będą kierowali poszczególni członkowie zarządu i dlaczego takie, a nie inne obszary zostały im powierzone. A podział kompetencji prezentujemy na poniższej grafice:

 

Plansza z podziałem departamentów

 

Wicemarszałek Piotr Pilch pokieruje pracami departamentów: Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, Edukacji, Nauki i Sportu oraz Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego oraz biurem programu Polska-Ukraina. 

 

 

Dziękuję panu marszałkowi, że mogę kontynuować te rozpoczęte działania i prace, i zadania, które realizowałem w poprzedniej kadencji, ale chciałem też powiedzieć o jednostkach, które podlegają bezpośrednio pod departamenty – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Jedną z takich jednostek, nad która nadzór będzie miał wicemarszałek Pilch, jest Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich, na który składa się Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, biblioteki pedagogiczne oraz schroniska młodzieżowe. 

 

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich właśnie z tych trzech elementów się składa i tworzy bardzo ważną instytucję oświatową, jedną z największych tego typu w kraju, która też realizuje największy projekt edukacyjny w historii województwa podkarpackiego czyli program robotyczny za blisko 140 mln złotych – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Drugim departamentem, jakim będzie kierował wicemarszałek, to Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego oraz podlegający mu Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich realizujący inwestycje drogowe. Departamentowi temu podlegają również WORD-y. W kolejnym Departamencie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem wśród ważnych tematów wicemarszałek wymienił promocje żywności wysokiej jakości. Co do kierowania Biurem Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej, wicemarszałek powiedział:

 

Jestem mieszkańcem Przemyśla i te obszary transgraniczne są mi bardzo bliskie – zapewnił wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Wicemarszałek Karol Ożóg pokieruje Departamentem Rozwoju Regionalnego, Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Departamentem Kontroli oraz Podkarpackim BiuremGeodezji i Terenów Rolnych.

 

 

Wicemarszałek Karol Ożóg omówił krótko zakres prac Departamentu Rozwoju Regionalnego, który zajmuje się m.in. aktualizacją Strategii Rozwoju, wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji, opracowaniem i aktualizacją Planu zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego, czy audytu krajobrazowego.

 

Będziemy także opracowywać Regionalny Model Ruchu, a także w ramach tego departamentu odbywają się prace związane z Programem  Strategicznego Rozwoju Bieszczad, Programem Strategicznym „Błękitny San”, Programem Rozwoju Roztocza oraz koordynacja współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego, a Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego w zakresie Parku Naukowo technologicznego „Aeropolis” w Jasionce – wymieniał wicemarszałek Ożóg.

 

Wśród zadań Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich wicemarszałek Karol Ożóg wymienił m.in. prace scaleniowe, na które Podkarpacie w ubiegłej perspektywie finansowej wydało 500 mln złotych.

 

Byliśmy liderem w skali kraju . Jestem przekonany, że będziemy te prace nadal kontynuować. Jest bardzo duże oczekiwanie mieszkańców wsi, aby środki na te zadania były i my jako Samorząd Województwa Podkarpackiego jesteśmy otwarci na realizację tych zadań – zapewnił Karol Ożóg, dodając, że przygotowywany jest autorski program wsparcia dla obszarów zależnych od rybactwa i akwakultury.

 

Dodatkowo, jak poinformował wicemarszałek Ożóg,  w ramach Krajowego Planu Odbudowy realizowane mają być zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, na które ma być wydatkowane ok. 60 mln euro.

 

Mówiąc o Podkarpackim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych, wicemarszałek Karol Ożóg powiedział:

 

Jednostka szczególna. Będzie ona zaangażowana w wykonywanie prac na rzecz Departamentu Rozwoju Regionalnego, chociażby przy wykonywaniu audytu krajobrazowego, ale także dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – mówił wicemarszałek Karol Ożóg. 

 

Anna Huk, jako członek zarządu, będzie odpowiedzialna za Departament Ochrony Środowiska, Gospodarki Regionalnej, Departament Społeczeństwa Informacyjnego oraz Biuro Księgowania Wydatków.

 

 

Mówiąc o Departamencie Gospodarki Regionalnej, Anna Huk mówiła przede wszystkim o Wojewódzkim Urzędzie Pracy, który mu podlega. 

 

Jego działanie jest bardzo ważne, gdyż inwestujemy przede wszystkim w kadry naszego regionu, w świadczenia pracownicze, oceniamy sytuację na rynku pracy. Dużym sukcesem Wojewódzkiego Urzędu Pracy jest to, że realizujemy pięć własnych projektów i środki są na nie pozyskane z zewnątrz, jest to 250 mln złotych – mówiła członek zarządu Anna Huk.

 

Wśród tych programów  jest m.in. pilotażowy projekt Blender danych, czyli monitoring rynku pracy z perspektywy zawodów. W zakresie prac kolejnego departamentu, którym będzie kierować Anna Huk, czyli ochrony środowiska, są między innymi kwestie dotyczące wydawania decyzji środowiskowych, ale także realizacja ważnego programu LIFE, na który zostały pozyskane środki zewnętrzne.

 

Do tego programu weszło 61 samorządów z województwa podkarpackiego – mówiła członek zarządu Anna Huk.

 

W Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego Anna Huk chce się skupić przede wszystkim na dokończeniu sześciu projektów, które są realizowane.

 

Część z nich jest już na etapie takiego końcowego rozliczenia i wdrożenia – podkreśliła Anna Huk.

 

W kompetencjach członka zarządu Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak znalazły się: Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, Wspierania Przedsiębiorczości oraz Biuro Informacji o Funduszach Europejskich.

 

 

Małgorzata Jarosińska-Jedynak podziękowała na początku poprzednim członkom zarządu: Ewie Draus oraz Stanisławowi Kruczkowi:

 

Dziękuję za to, że mogę przejąć departamenty, które są rozpędzone, które dają gwarancję tego, że środki europejskie zaangażowane - zarówno w Program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, ale również te środki, które mamy do dyspozycji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej czy z innych programów zarządzanych centralnie - są pozyskiwane w sposób bardzo efektywny, bo możemy mówić dzisiaj o tym, że wśród wszystkich regionów, województwo podkarpackie zajmuje drugą pozycję zarówno pod względem kontraktacji środków, jak i wypłaty środków na rzecz beneficjentów – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak. 

 

Dzięki temu, jak podkreśliła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, do połowy tego roku urząd marszałkowski będzie w stanie w ramach ogłoszonych naborów wniosków zaangażować 50% alokacji Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, który opiewa na ponad 10 miliardów złotych. 

 

Dzięki temu możemy mówić o bezpieczeństwie realizacji perspektywy 2021-2027 – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, która zapewniła, że w dalszym ciągu będą też pozyskiwane środki z programów krajowych.

 

Małgorzata Jarosińska-Jedynak mówiła też, że nie możemy zapominać o poprzedniej perspektywie 2014-2020, która jest w trakcie zamykania i rozliczania się urzędu marszałkowskiego z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej i Komisją Europejską. 

 

Zamykamy perspektywę 2014-202 tak, aby każde euro, które zostało województwu podkarpackiemu przyznane w województwie zostało i myślę, że taką gwarancję z panem marszałkiem możemy złożyć – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 

Wśród instytucji związanych ze środkami europejskimi, którymi będzie kierować nowy członek zarządu, są: Podkarpackie Centrum Innowacji, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego i Podkarpacki Fundusz Rozwoju.

 

Będziemy chcieli, aby te pieniądze, które są przekazywane czy to PCI czy RARR były w pełni zaangażowane w dobre projekty, rozwijające nas gospodarczo, bo to instytucje, które głównie kierują swoje środki do przedsiębiorców, do jednostek naukowych – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 

Na koniec dodała, że w ramach podlegającego jej departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej, będzie nadzorowała m.in. kampanie informacyjne dotyczące środków unijnych.

 

Poprzez departament promocji chcemy mówić o tym, jak środki unijne rozwijają województwo podkarpackie, ale też chcemy, aby przedsiębiorcy, którzy realizują doskonałe, innowacyjne projekty ze wsparciem środków unijnych, mogli się tym pochwalić na rynkach międzynarodowych – dodała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu