Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 174/3557/16 z dnia 10 maja 2016 r. przyjął drugą wersję Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko uzupełnioną o sugestie Komisji Europejskiej, przekazane pismem Pana Patricka Amblarda, Kierownika Działu – Polska w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE.

Przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Program wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko zostały przedstawione Komisji Europejskiej celem potwierdzenia spełnienia warunku ex ante w ramach CT 7 na poziomie województwa podkarpackiego (poziom regionalny).