W dniu 13 października 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 102/2255/15 przyjął projekt Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023 oraz w dniu 27 października 2015 r. Uchwałą nr 108/2349/15 przyjął Prognozę oddziaływania na środowisko projektu w/w Programu.

 

Dokumenty zostały zamieszczone poniżej.

W terminie od 30 października do 4 grudnia 2015 r. istnieje możliwość wnoszenia uwag i wniosków do niniejszych dokumentów, które można zgłaszać osobiście, drogą elektroniczną lub pocztową wyłącznie na formularzu zgłoszeń – szczegóły znajdują się w zamieszczonym poniżej ogłoszeniu nt. konsultacji społecznych. 

Ponadto w dniu 3 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się spotkanie w ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych.