Otwórz/zamknij mapę strony

Trwają prace zmierzające do sporządzenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego - Perspektywa 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Formalnym rozpoczęciem procesu planistycznego było podjęcie przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwały Nr XXXI/340/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego.

Prace nad zmianą dokumentu poprzedziła analiza i wnioski płynące z dokonanej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego „Oceny zmian zachodzących w zagospodarowaniu przestrzennym województwa podkarpackiego wraz z oceną realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym przyjętych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego". Ocena ta dotyczyła obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego (PZPWP), który został uchwalony Uchwałą Nr XLVIII/522/2002 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 sierpnia 2002 r., w oparciu o przepisy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. Analiza wykazała zasadność podjęcia prac nad opracowaniem nowej edycji planu, zaistniała również konieczność jego dostosowania do wymogów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r.,poz.647 z późn.zm) oraz do zmian, jakie wywołało wstąpienie Polski do Unii Europejskiej.

Po podjęciu uchwały w sprawie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego, przystąpiono do sporządzania projektu zmiany PZPWP zgodnie z procedurą prawną określoną w art. 41 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Opracowanie dokumentu powierzono Podkarpackiemu Biuru Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

W toku prowadzonej procedury przeanalizowano wnioski zgłaszane przez instytucje, organy samorządowe i rządowe oraz osoby fizyczne. Wnioski te wpływały po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu w 2005 roku i ponownie w 2008 r. Ich uzupełnienie nastąpiło w 2012 r. wnioskami wynikającymi z konsultacji społecznych projektu aktualizacji strategii rozwoju województwa podkarpackiego.

Marszałek Województwa Podkarpackiego w dniu 13 maja 2013 r. rozpatrzył złożone wnioski do zmiany planu. Większość wniosków została uwzględniona. Wnioski, które nie zostały uwzględnione w projekcie zmiany planu wykraczały poza zakres określony w art. 39, ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie stanowiły inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym lub dotyczyły planów niższego rzędu.

Prace nad zmianą PZPWP prowadzone były zgodnie z ustawą o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2013 poz. 596 z późn.zm.) oraz ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także innymi obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem dokumentów strategicznych, programów i umów międzynarodowych. W trakcie prac nad projektem zmiany PZPWP w roku 2006 i 2009 sporządzono „Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego wraz z oceną realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego", które potwierdziły celowość sporządzenia zmiany planu. Opracowano również inne dokumenty analityczne i planistyczne, służące lepszemu rozpoznaniu problemów przestrzennych oraz społeczno-gospodarczych obszaru województwa. Dla potrzeb zmiany PZPWP dokonano analizy uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych rozwoju przestrzennego województwa podkarpackiego.

Projekt Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 składa się z części tekstowej wraz z rysunkami poglądowymi oraz z części graficznej - map w skali 1:200 000. Do projektu zmiany PZPWP sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa, zgodnie z art. 46, art. 50 i 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn.zm.).

Projekt Zmiany PZPWP – Perspektywa 2030 określa kierunki zagospodarowania przestrzennego, ma na celu wskazanie zamierzeń, jakie należy realizować, aby osiągnąć końcowy rezultat w postaci modelowej struktury przestrzennej województwa. Kierunki nakreślone w planie będą realizowane i wdrażane poprzez wytyczoną politykę przestrzenną oraz ustalone zasady zagospodarowania uwzględniające cele, priorytety i kierunki określone w Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020.

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego