Realizując zapisy Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2020 w dniu 22 października 2013 r. Uchwałą Nr 282/6837/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego powołane zostało Podkarpackie Forum Terytorialne (PFT).

Podkarpackie Forum Terytorialne jest jednym z głównych instrumentów służących realizacji zapisów strategii Podkarpackie 2020.

Zadaniem Forum będzie, między innymi, kształtowanie przestrzeni dla wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji między podmiotami zaangażowanymi w działania na rzecz rozwoju  województwa podkarpackiego, organizowanie i inicjowanie debat i dyskusji na temat kierunków i form realizacji rozwoju regionalnego, opiniowanie dokumentów strategicznych w zakresie polityki regionalnej, doradzanie Zarządowi Województwa Podkarpackiego w najważniejszych obszarach strategicznego rozwoju regionu. Zakłada się że Forum będzie współpracować z Krajowym Forum Terytorialnym, pozostałymi Regionalnymi Forami Terytorialnymi oraz Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym.

W skład PFT wchodzą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, partnerów gospodarczych i społecznych, instytucji naukowych, badawczych i rozwojowych oraz członkowie Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Powołanie Podkarpackiego Forum Terytorialnego, podobnie jak Krajowego Forum Terytorialnego, związane jest z przyjętą koncepcją wspierania rozwoju kapitału społecznego, między innymi poprzez silniejsze zaangażowanie obywateli w formułowanie i wdrażanie polityki rozwoju kraju, również na poziomie regionalnym.

Pracami PFT kierować będzie Marszałek Województwa Podkarpackiego, a w pracach uczestniczyć będą pozostali członkowie Zarządu Województwa.