Rada Nadzorcza Podkarpackiego Centrum Innowacji sp. z o.o. (dalej PCI), zaprasza osoby zainteresowane wzięciem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na Członków Zarządu do zgłaszania swoich kandydatur na ww. stanowiska

Koncepcja funkcjonowania PCI opracowana została w trakcie realizacji inicjatywy: Catching-up regions przez Województwo Podkarpackie wspólnie z Komisją Europejską oraz Ministerstwem Rozwoju przy współpracy ekspertów Banku Światowego. W trakcie realizacji inicjatywy utworzone zostało regionalne centrum transferu technologii, którego zadaniem jest wsparcie procesu transferu technologii i współpracy pomiędzy gospodarką a nauką. PCI to podmiot skupiający się na komercjalizacji prac badawczych podkarpackich uczelni, a także rozwoju inicjatyw na etapie zalążkowym, rokujących dokonanie ich komercjalizacji w przyszłości.

Działalność PCI w latach 2018 – 2022 (5 lat) będzie finansowana kwotą 85 mln złotych w 100% w ramach umowy o dofinansowanie zawartej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zaproszenie kierowane jest do osób posiadających doświadczenie w zakresie inwestycji Venture Capital, realizacji prac badawczo rozwojowych, komercjalizacji prac badawczych uczelni oraz realizacji zamówień na badania zlecone, tworzenia i zarządzania nowymi inicjatywami gospodarczymi.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się na stronie: www.pcinn.org

Zgłoszenia Kandydata/ów zgodne Regulaminem będą przyjmowane w siedzibie Spółki tj. przy ul. Szopena 51/109, 35-959 Rzeszów.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 30 lipca 2018 r.