180404 pdbRusza projekt, który ma być nietypowym wsparciem dla podkarpackiego biznesu. To Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu (PPWB). Dzięki niej małe firmy będą mogły kupować umieszczone na platformie specjalistyczne usługi prorozwojowe. Przedsięwzięcie zainicjowano konferencją w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Spotkanie rozpoczął rektor WSIiZ Wergiliusz Gołąbek, który powiedział, że ma nadzieję, iż spotkanie będzie owocne i wypłyną z niego konkretne rozwiązania dla firm. Po nim głos zabrał marszałek Władysław Ortyl, który przybliżył ideę projektu Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu.

 - Ten projekt wpisuje się w nową formułę udzielania i świadczenia pomocy małym i średnim firmom – tłumaczył marszałek dodając, że dziś ważne są innowacje, dlatego system doradztwa również musi mieć charakter innowacyjny.

 - To będzie doradztwo szyte na miarę potrzeb danej firmy – mówił marszałek, dodając na zakończenie - Wstęgi nie przecinamy, ale traktujmy to jako ważne otwarcie, jako promocje tego projektu.

W konferencji uczestniczyła również Dorota Tekieli – Bisińska – ekspert ds. rozwoju przedsiębiorczości z Banku Światowego, który „diagnozował” podkarpackie firmy.

- Potrzeby na usługi doradcze są bardzo duże tylko, że one nie są uświadomione w firmach i źle oceniane. Problemem są również kwestie finansowe – mówiła Dorota Tekieli – Bisińska.

Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu (PPWB) jest efektem Inicjatywy Catching-up Regions realizowanej wspólnie z Komisją Europejską, Ministerstwem Rozwoju, Bankiem Światowym i Województwem Podkarpackim. Głównym celem projektu jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z terenu województwa podkarpackiego w zakupie wyspecjalizowanych usług okołobiznesowych.

PPWB stanowi system wsparcia popytowego, który będzie funkcjonował w oparciu o platformę informacyjno-kontaktową, gdzie instytucje otoczenia biznesu i prywatni dostawcy usług, po przeprowadzeniu procesu kwalifikacji, umieszczać będą swoje oferty usług prorozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). MŚP z tak przygotowanego katalogu będą dokonywać wyboru i zakupu zgłoszonej usługi lub ubiegać się o wsparcie indywidualnie opracowanych usług. Wykluczone z bazy będą proste, bieżące usługi (np. księgowe, prawnicze), szkoleniowe oraz usługi oparte o podwykonawstwo.

Przedsiębiorca za pośrednictwem Platformy będzie mógł się skontaktować z dostawcą usługi w celu uzyskania dodatkowych informacji. Jeżeli wśród usług dostępnych na Platformie MŚP nie znajdzie żadnej odpowiadającej swoim potrzebom, przedsiębiorca będzie mógł skorzystać ze wsparcia Niezależnego Doradcy, który pomoże mu zdiagnozować problemy rozwojowe i zaprojektować usługę „szytą na miarę” (zarówno w momencie zamawiania od IOB danej usługi jak i na wcześniejszym etapie). Do zadań Niezależnego Doradcy będzie należało m.in. wsparcie MŚP w diagnozowaniu potrzeb, wyborze usługodawcy, sporządzaniu specyfikacji usługi, aplikowaniu o środki, jak również w monitorowaniu jakości świadczonych usług i w mediacjach. Ponadto Niezależny Doradca, na wniosek Administratora systemu, będzie weryfikował jakość świadczonych usług.

Koszt zakupu usługi na Platformie zostanie częściowo zrefundowany przedsiębiorcy. Wysokość refundacji uzależniona będzie od rodzaju zakupionej usługi, tj. standardowej lub specjalistycznej („szytej na miarę”) oraz obowiązujących regulacji dotyczących udzielania pomocy (np. de minimis). Jedno przedsiębiorstwo w ramach projektu będzie mogło uzyskać pomoc w wysokości maksymalnie 200 tys. euro.

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości usług świadczonych na Platformie zostanie zaprojektowany system kwalifikacji IOB i prywatnych dostawców usług oraz walidacji samych usług. Warunkiem umieszczenia na Platformie oferty danego dostawcy będzie spełnienie przez niego kryteriów kwalifikacyjnych mających na celu zagwarantowanie, iż usługi będą świadczone przez profesjonalne podmioty doradcze. Podobnie, oferowane na portalu usługi podlegać będą procesowi oceny i selekcji w oparciu o kryteria zapewniające wybór usług najwyższej jakości, mających największy wpływ na rozwój firm w regionie. 

PODKARPACKA PLATFORMA WSPARCIA BIZNESU jest realizowana w ramach Osi I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Beneficjentem jest Województwo Podkarpackie, a partnerem projektu: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Budżet projektu to 41 839 000 PLN. Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. - 31.12.2022 r.

Monika Konopka

Biuro Prasowe UMWP