171019 keZamek w Łańcucie jest miejscem corocznego spotkania przeglądowego z Komisją Europejską. Na Podkarpacie zjechała ponad stuosobowa delegacja w tym 18 osób bezpośrednio z Komisji Europejskiej. Wśród nich Erich Unterwurzacher dyr.  Generalnej Dyrekcji ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Polską delegację reprezentują ministrowie rozwoju Jerzy Kwieciński i Adam Hamryszczak.

Spotkanie Roczne to cykliczny, coroczny moment intensywnego dialogu między Komisją Europejską i podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie instrumentów programów perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Spotkanie ma  na celu podsumowanie stanu wdrażania funduszy europejskich przez rząd i urzędy marszałkowskie w 2016 roku.

Goście spędzą na Podkarpaciu dwa dni. Będzie to przede wszystkim czas rozmów o postępach w zakresie wypełnienia ram wykonania, tempie wykorzystywania środków unijnych, przyznanych regionom w ramach perspektywy na lata 2014-2020, o barierach i problemach wpływających na stan realizacji programów.

Marszałek podkreślił, że do chwili obecnej w ramach ogłoszonych naborów Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Urząd Pracy jako instytucje zarządzające RPO WO udostępniły 72% alokacji.

- Poprawne formalnie wnioski o dofinansowanie obejmują 78% alokacji, rozdysponowano 45% alokacji we wnioskach zatwierdzonych o dofinansowanie, zakontraktowano 41% alokacji RPO WP, zatwierdzone wnioski o płatność obejmują 5% alokacji – taką statystykę przedstawił podczas swojego wystąpienia Władysław Ortyl.

- Jako członek Komitetu Regionów przy Komisji Europejskiej oraz Przewodniczący Międzyregionalnej Grupy Karpackiej przy Komitecie Regionów regularnie spotykam się z przedstawicielami regionów oraz rządu, rozmawiamy na temat przyszłości polityki spójności po 2020 roku, na temat kształtu kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Polityka spójności przynosi korzyści zarówno biedniejszym, jak i bogatszym regionom. Przełożyła się na przyspieszenie zmian społecznych i gospodarczych w mniej rozwiniętych regionach Europy. Dlatego też musimy wszyscy wspólnie dążyć do zapewnienia jej kontynuacji – podsumował marszałek.

Drugiego dnia goście z Komisji Europejskiej odwiedzą m.in. firmę Linetech oraz Centrum Wystawienniczo-Kongresowe.

 

Tekst i foto
Tomasz Leyko
Rzecznik prasowy UMWP