171005 kontraktW urzędzie marszałkowskim odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące renegocjacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego. W związku ze zwiększeniem przez rząd puli środków na inwestycje drogowe, samorząd województwa chce, aby dwa ważne dla regionu projekty zostały wpisane na listę przedsięwzięć podstawowych w KT. Chodzi o drogę S-19 z Babicy do Barwinka i obwodnicę Łańcuta.

Oba przedsięwzięcia - droga S-19 z Babicy do Barwinka i obwodnica Łańcuta - zyskały już finansowe wsparcie rządu. 12 lipca tego roku Rada Ministrów przyjęła bowiem aktualizację  "Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)" zwiększając limit finansowy wydatków na realizację zadań finansowanych z Krajowego Funduszu Drogowego do kwoty 135 mld zł. Dzięki temu finansowanie zyskały między innymi ważne dla naszego regionu inwestycje drogowe:

- droga S-19 odcinek Babica (bez węzła) – Barwinek, przewidziana do realizacji na lata 2021-2025. Wartość wydatków z Krajowego Funduszu Drogowego zaplanowano na poziomie 7 562 179,9 tys. zł. Odcinek Rzeszów – Babica ma już wcześniej zapewnione finansowanie.

- budowa obwodnicy Łańcuta, którego realizację zaplanowano na lata 2018-2021. Wartość wydatków z Krajowego Funduszu Drogowego zaplanowano na poziomie 97 475,7 tys. zł.

Jednak w trosce o zapewnienie finansowania i realizacji ważnych inwestycji drogowych o strategicznym znaczeniu dla Podkarpacia, Zarząd Województwa Podkarpackiego wystąpił z wnioskiem do rządu o zmianę zapisów Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego, polegających na przeniesieniu przedsięwzięć pn:  S-19 Babica – Barwinek i Budowa obwodnicy Łańcuta z listy przedsięwzięć warunkowych na listę przedsięwzięć podstawowych.

- Dzięki zwiększeniu środków na Krajowy Fundusz Drogowy szanse na realizacje obu przedsięwzięć są ogromne. Teraz chcemy je wzmocnić wpisaniem ich do kontraktu terytorialnego na listę zadań podstawowych. Realizacja S-19 otworzyłaby komunikacyjnie południe Podkarpacia, rozwijając turystykę i gospodarkę na tym obszarze oraz budując przewagi komunikacyjne regionu, tak samo jak obwodnica Łańcuta, która jest bardzo potrzebna – mówił podczas spotkania wicemarszałek Bogdan Romaniuk.

Dodatkowo z uwagi na wcześniejszą akceptację przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmiany nazwy przedsięwzięcia wpisanego na listę warunkową Kontraktu z: Przebudowa drogi (DK 19) na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do DW 869 (droga lotniskowa) na: Budowa DW 878- od ul. Lubelskiej w Rzeszowie do DW 869 – (etap I i II), Zarząd Województwa zawnioskował o wprowadzenie tej zmiany do Kontraktu.

W trakcie konferencji konsultacyjnej zaprezentowano i omówiono  proponowane zmiany oraz wpływ wymienionych inwestycji, w tym zwłaszcza DK S–19, na rozwój regionu. Oprócz wicemarszałka Bogdana Romaniuka głos zabrała także Danuta Cichoń – dyr. Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz Wiesław Sowa – Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji, Rzeszowski Oddział GDDKiA.

S-19 Babica - Barwinek aktualnie jest inwestycją o strategicznym znaczeniu dla Podkarpacia. W kontekście realizowanej S-19 na odcinku Lublin - Rzeszów oraz na odcinku Rzeszów – Babica zasadność kontynuowania jej do granicy państwa wydaje się oczywista.

Przebudowa całości drogi S-19 Rzeszów – Barwinek - granica państwa ma ogromne znaczenie dla rozwoju nie tylko Podkarpacia ale również południowo – wschodniej części Polski. Pozwoli na skomunikowanie województwa podkarpackiego oraz wschodniej części Polski ze Słowacją i południem Europy.

W wymiarze regionalnym wykonanie tej inwestycji pozwoli na skomunikowanie gospodarcze regionu Jasło – Krosno – Sanok z resztą województwa i kraju. Spowoduje także skrócenie dojazdu do turystycznej części Podkarpacia tj. Bieszczadów oraz Beskidu Niskiego

Odcinek ten jest również ważnym ciągiem komunikacji międzynarodowej, stanowiąc część europejskiego korytarza transportowego w ramach Via Carpathia i znajduje się w sieci komplementarnej TEN-T.

Obwodnica Łańcuta to droga krajowa Nr 94, która stanowi natomiast ważny szlak komunikacyjny i transportowy, aktualnie jest alternatywnym połączeniem dla autostrady A4 biegnącej od zachodniej granicy z Niemcami do przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej. Istniejąca w ciągu DK 94 obwodnica Łańcuta znacznie odbiega standardem od parametrów tej drogi na innych odcinkach – brak chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych, niebezpieczne skrzyżowania. Z uwagi na stale pogarszający się stan bezpieczeństwa na tym odcinku drogi oraz duże natężenie ruchu, przebudowa istniejącej obwodnicy Łańcuta jest niezwykle istotna, zarówno pod względem społecznym, jak i gospodarczym.

Miasto Łańcut jest siedzibą powiatu oraz ważnym ośrodkiem regionalnym Województwa Podkarpackiego zwłaszcza w takich dziedzinach jak: kultura i turystyka – Muzeum Zamek w Łańcucie. Miasto to ma duży potencjał ekonomiczny, który może być utrzymany wyłącznie przy zapewnieniu odpowiedniego skomunikowania zarówno ze stolicą regionu, jak i resztą województwa oraz kraju.

Zmiana nazwy przedsięwzięcia wpisanego na listę warunkową Kontraktu z: Przebudowa drogi (DK 19) na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do DW 869 (droga lotniskowa) na: Budowa DW 878- od ul. Lubelskiej w Rzeszowie do DW 869 – (etap I i II)

Wskazany w przedsięwzięciu układ dwujezdniowy DW 878 jest przedłużeniem poza granicę Rzeszowa dwujezdniowej ul. Lubelskiej wyprowadzającej ruch z miasta w kierunku lotniska oraz strefy przemysłowej. Z drugiej strony DW 878 łączy się z DW 869 tzw. drogą lotniskową, która aktualnie jest przebudowywana i również będzie stanowić układ dwujezdniowy. Zaplanowany dwujezdniowy układ DW 878 na odcinku od granicy miasta do DW 869 (droga dwujezdniowa) stanowi uzupełnienie kompleksowego układu komunikacyjnego obsługującego północną, przemysłową część Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Inwestycja finansowana jest z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

Tekst/foto:
Monika Konopka
Biuro Prasowe UMWP