W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się ostatnie XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Jego celem było zatwierdzenie sprawozdania końcowego z realizacji Programu. Obradom przewodniczyła Maria Kurowska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

Podczas posiedzenia Danuta Cichoń - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz Grzegorz Kapusta - Kierownik Oddziału monitoringu i ewaluacji przedstawili członkom Komitetu Monitorującego informację nt. podsumowania stanu realizacji RPO WP. W trakcie spotkania pozytywną opinię o realizacji RPO WP na 2007-2013 w województwie podkarpackim wyraziły Anna Monika Modzelewska - Programme Manager - EU Policies w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej oraz Aleksandra Sztetyłło-Budzewska - Radca Ministra Rozwoju i Finansów.

Po dyskusji dotyczącej realizacji finansowej i rzeczowej Programu i projektów Komitet Monitorujący jednogłośnie zatwierdził Sprawozdanie końcowe z realizacji RPO WP na lata 2007-2013.

W imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego wicemarszałek M.Kurowska podziękowała za aktywność i  czynny udział wszystkim osobom realizującym RPO WP 2007-2013.

Środki unijne, o których mówimy zmieniły Podkarpacie w ciągu siedmiu lat nie do poznania. Dziękuję wszystkim pracownikom i beneficjentom, którzy z determinacją i wielkim zaangażowaniem pracowali, aby dobrze wykorzystać i rozliczyć przyznane dotacje. Szczególne podziękowanie kieruję do pani dyrektor Marty Matczyńskiej, która była spiritus mowens RPO WP na lata 2007-2013 i życzę jej powrotu do zdrowia. Dziękuję obecnej pani dyrektor Danucie Cichoń i wszystkim dyrektorom współpracujących departamentów. Dziękuję członkom i obserwatorom Komitetu Monitorującego, którzy swoją obecnością i cennymi uwagami wspierali i wyznaczali dobre kierunki pracy. Dobrze wykorzystaliśmy czas i środki, i to jest najważniejsze.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizowany był ze środków UE w wysokości 1 198 786 957 euro, co stanowi ok. 5 mld PLN oraz środków krajowych (w tym Budżetu Państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego).

W ramach Programu, który realizowano w okresie 2007-2015:

 • ogłoszono 76 konkursów wniosków, w ramach których złożono ponad 4700 wniosków na ponad 7 mld zł wnioskowanego dofinansowania
 • zrealizowano 2 592 projekty na kwotę 8 625,24 mln zł, w tym UE 4 964,89 mln zł 
 • Do Komisji Europejskiej Certyfikowano 4 964,03 mln PLN, co stanowi 99,56 % dostępnej alokacji środków UE w Programie.

Ze środków RPO WP 2007-2013 skorzystało 1 312 beneficjentów, w tym m. in. 1 034 przedsiębiorców, 146 gmin, 74 organizacje pozarządowe, 12 szkół wyższych.

Efektami Programu jest m.in.:

 • dofinansowanie 14 funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, które udzieliły łącznie 3 805 pożyczek i poręczeń na łączną kwotę 239 813 018 PLN,
 • uzbrojenie i przygotowanie 191,06 ha  powierzchni terenów, na których otwarto 37 inwestycji,
 • wybudowanie/ zmodernizowanie ponad 1114 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych
 • dostarczenie 918 usług on-line 10 mln użytkownikom
 • wybudowanie 1 547,25 km sieci kanalizacyjnej, z której korzysta 79 390 osób
 • wybudowanie/zmodernizowanie 915,1 km sieci wodociągowej, z której korzysta 19 650 osób
 • zakupienie 185 wozów pożarniczych
 • zakupienie 3 436 szt. sprzętu medycznego i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego
 • ponad pół miliona turystów korzystających z wytworzonych/zmodernizowanych produktów turystycznych.

Galeria 1

Galeria 2

Grzegorz Kapusta
Dep. Rozwoju Regionalnego
Krystyna Kasprzyk
Kancelaria Zarządu
Fot. G.Kapusta z RR (Galeria1)
Fot. D.Kozik (Galeria2)
Biuro prasowe UMWP