Informacja dotycząca sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)

 Zgodnie z art. 41. ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U z 2016 poz. 486 z późn. zm.) do zadań zarządu województwa należy w szczególności przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa i innych strategii rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego, regionalnych programów operacyjnych, programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz ich wykonywanie.

Uchwałą Zarząd Województwa Podkarpackiego nr 213/4264/16 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS) oraz przekazania projektu RSI do konsultacji społecznych, przekazał projekt Strategii do konsultacji społecznych oraz konsultacji z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

W dniach od 28 września 2016 r do 1 listopada 2016 r. trwały konsultacje społeczne przedmiotowej aktualizacji Strategii. Celem konsultacji społecznych było  uzyskanie opinii i uwag partnerów społecznych i gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie aktualizacji Strategii.

W dniu 14 października 2016 r. odbyło się w siedzibie UMWP spotkanie konsultacyjne dotyczące aktualizacji Strategii. 

W trakcie konsultacji zgłoszono 9 uwag. Spośród zgłoszonych uwag 6 zostało uwzględnionych, 2 uwagi znalazły odzwierciedlenie w tekście dokumentu, 1 uwaga dotyczyła innego dokumentu jednak zostanie uwzględniona w Planie Działania dla inteligentnej specjalizacji – motoryzacja.

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 237/4765/16 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników konsultacji społecznych projektu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz Inteligentnych Specjalizacji (RIS3), przyjął sprawozdanie z ww. konsultacji społecznych jednocześnie rozstrzygając o uwagach zgłoszonych w procesie konsultacyjnym. 

Zgodnie z art. 6 ust. 4  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2016.poz.383 z późn. zm.) w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji, o których mowa w ust. 1, podmioty je organizujące przygotowują sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem oraz podają je do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej.

Poniżej załączono skan uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 237/4765/16 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników konsultacji społecznych projektu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz Inteligentnych Specjalizacji (RIS3). wraz z przedmiotowym sprawozdaniem.

 

Zgodnie z art. 41. ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U z 2016 poz. 486 z późn. zm.) do zadań zarządu województwa należy w szczególności przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa
i innych strategii rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego, regionalnych programów operacyjnych, programów służących realizacji umowy partnerstwa
w zakresie polityki spójności oraz ich wykonywanie.

Uchwałą Zarząd Województwa Podkarpackiego nr 213/4264/16 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS) oraz przekazania projektu RSI do konsultacji społecznych, przekazał projekt Strategii do konsultacji społecznych oraz konsultacji z Komisją Wspólną Rządu
i Samorządu Terytorialnego.

W dniach od 28 września 2016 r do 1 listopada 2016 r. trwały konsultacje społeczne przedmiotowej aktualizacji Strategii. Celem konsultacji społecznych było  uzyskanie opinii i uwag partnerów społecznych i gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie aktualizacji Strategii.

W dniu 14 października 2016 r. odbyło się w siedzibie UMWP spotkanie konsultacyjne dotyczące aktualizacji Strategii.

W trakcie konsultacji zgłoszono 9 uwag. Spośród zgłoszonych uwag 6 zostało uwzględnionych, 2 uwagi znalazły odzwierciedlenie w tekście dokumentu, 1 uwaga dotyczyła innego dokumentu jednak zostanie uwzględniona w Planie Działania dla inteligentnej specjalizacji – motoryzacja.

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 237/4765/16 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników konsultacji społecznych projektu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz Inteligentnych Specjalizacji (RIS3), przyjął sprawozdanie z ww. konsultacji społecznych jednocześnie rozstrzygając o uwagach zgłoszonych
w procesie konsultacyjnym.

Zgodnie z art. 6 ust. 4  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2016.poz.383 z późn. zm.) w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji, o których mowa w ust. 1, podmioty je organizujące przygotowują sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające
w szczególności ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem oraz podają je do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej.

Poniżej załączono skan uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 237/4765/16 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników konsultacji społecznych projektu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz Inteligentnych Specjalizacji (RIS3). wraz z przedmiotowym sprawozdaniem.