o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3).”

 Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 z późn. zm.) uprzejmie informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu Strategii. 

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 z późn. zm.) Marszałek Województwa Podkarpackiego wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o opinie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Strategii.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 26 października 2016 r., znak: WOOŚ.410.1.131.2016.BK.4, pozytywnie zaopiniował zamiar odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3).”
Również Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 26 października 2016 r., znak: SNZ.9020.1.130.2016.AL wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu.
Zmiana wprowadzona w projekcie dokumentu ma charakter niewielkich modyfikacji
i obejmuje wyłącznie wprowadzenie kolejnej inteligentnej specjalizacji tj. motoryzacji nie zmieniając głównych celów i założeń dokumentu.
Biorąc pod uwagę ww. opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 ww. ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3).”
Skany wyżej wymienionych opinii stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.