Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz Minister Rozwoju zapraszają do udziału w konkursie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.


Głównym celem Konkursu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (RPO) poprzez pomoc
w przygotowaniu programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin.

Do dodatkowych celów Konkursu można zaliczyć: 

 upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu,
 wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Przedmiot Konkursu: Przedmiotem Konkursu jest wsparcie gmin w procesie opracowania lub aktualizowania programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych.

Wnioskodawcy: gmina miejska, miejsko-wiejska, wiejska.

Termin składania wniosków: 15 grudnia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2017 roku (rozstrzygnięcie konkursu w podanym terminie uzależnione będzie od ilości wniosków).

Miejsce składania wniosków: Kancelaria Główna, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4 , 35-010 Rzeszów.

Sposób składania wniosków 

Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, która musi:
1) być opatrzona sformułowaniem: „Program rewitalizacji POPT";
2) zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres.
Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu. Do dokumentów należy załączyć wersję elektroniczną w postaci pliku edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego, np. MS Word, MS Excel (na płycie CD/DVD/pendrive). Wersje papierowa i elektroniczna składanych dokumentów muszą być identyczne.
Wersja papierowa składanego wniosku musi być podpisana czytelnie w wyznaczonym miejscu przez osobę/-y upoważnioną/-e do składania oświadczenia woli w imieniu Wnioskodawcy. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisu nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument delegujący upoważnienie (np. uchwałę rady).

Wnioski przesłane:
1) w inny sposób niż opisany powyżej (np. telefaksem lub tylko pocztą elektroniczną),
2) dostarczone pod inny adres aniżeli wskazany,
3) złożone lub nadane po upływie wyznaczonego terminu,
nie będą rozpatrywane.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu i maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90%. (Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego, który stanowi minimum 10% kosztów kwalifikowalnych złożonego projektu).

Całkowita wartość projektu jednego Wnioskodawcy nie może przekraczać 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów.
Pula środków finansowych przeznaczonych dla całego Konkursu dla Województwa Podkarpackiego wynosi 1 397 432,47 PLN (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote czterdzieści siedem groszy). Konkurs jest współfinansowany w 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu konkursu:

1. Definicja rewitalizacji oraz cechy i elementy programów rewitalizacj

2. Formularze

a) Formularz wniosku o przyznanie dotacji

b) Formularz wniosku o przyznanie dotacji_Szczegółowy budżet zadania

3. Karty oceny wniosku

a) formalna

b) merytoryczna

4. Istotne postanowienia umowy

a) Procedura udzielania zamówień przez Dotacjobiorców

b) Wzór protokołu z kontroli biegłego rewidenta

5. Sprawozdania

a) Wzór sprawozdania z realizacji projektu

b) Wzór sprawozdania z realizacji projektu_rozliczenie finansowe

6. Regulamin Pracy Komisji Konkursowej

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Stanowisko Województwa dotyczące przyznania dotacji w mniejszej wysokości lub nieprzyznania dotacji jest ostateczne i nie podlega procedurze odwoławczej.

Pytania i odpowiedzi
Zapytania można zgłaszać telefonicznie pod numerem 17 747 68 78 lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając w temacie Programy rewitalizacji POPT.