1 mld 800 mln złotych – to kwota która już w tym roku zostanie przeznaczona na działania konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Aby mogły ruszyć nabory konieczne jest ustalenie kryteriów wyboru projektów. W tym właśnie celu odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

 

Przyjmujemy dziś kryteria, przyjmujemy strategię komunikacji, przyjmujemy kolejne dokumenty, które nas przybliżają do uruchomienia w całości tego programu. Chcielibyśmy, aby kolejne działania i poddziałania w ramach europejskiego Funduszu Społecznego zostały uruchomione i przyjęte dzisiaj  wszystkie kryteria pozwolą nam, żeby to nastąpiło – powiedział marszałek Ortyl.

 

Nabór pierwszych projektów w trybie pozakonkursowym dla Powiatowych Urzędów Pracy już się zakończył. Teraz zostaną uruchomione nabory wniosków w trybie konkursowym. Te współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będą dotyczyć obszarów związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną czy jakością edukacji. Nabór rozpocznie się już w trzecim kwartale tego roku. Dlatego tak ważne jest jak najszybsze ustalenie kryteriów wyboru projektów, które są dla starających się o unijne pieniądze ważnymi wytycznymi.

 

Są bardzo ważną, cenną informacją dla poszczególnych wnioskodawców, gdyż tam są pokazane te elementy, które będą punktowane i dzięki którym wniosek może przejść ocenę formalną jak i merytoryczną – tłumaczył Adam Hamryszczak, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO.

 

Obecny na posiedzeniu komitetu przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – Paweł Chorąży podkreślał, że działania uruchomione za te pieniądze będą bardzo ważne.

 

One w istotny sposób zmieniają jakość życia. Nie chodzi o to, ze jedziemy nową, ładną drogą, ale w taki sposób, że jest nam łatwiej funkcjonować, godzić życie zawodowe z rodzinnym, łatwiej znaleźć pracę czy podnieść kwalifikacje – Paweł Chorąży z MIiR.

 

W posiedzeniu Komitetu Monitorującego wzięła udział Wallis Goelen Vandebrock - przedstawicielka Komisji Europejskiej, która mówiła o wyzwaniach dla Podkarpacia w tej perspektywie. Wskazała kilka ważnych obszarów, do których zaliczyła do nich między innymi współpracę z przedsiębiorcami w kształceniu zawodowym, edukację przedszkolną, opiekę żłobkową oraz nad osobami starszymi. Mówiła także o nowej roli Komisji Europejskiej.

 

W tej perspektywie Komisja Europejska będzie ogrywała już nie tylko rolę obserwatora, rolę monitorującą, ale mamy uprawnienia, aby wspierać władze w realizacji Europejskiego Funduszu Społecznego, mamy dopilnować zarządzanie nim i na pewno to zrobimy – mówiła przedstawicielka Komisji Europejskiej.

 

Podczas Komitetu marszałek zapowiedział także uruchomienie jeszcze w tym roku naboru projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – między innymi w obszarze bioróżnorodności oraz bonów na innowacje.

Co to jest Komitet Monitorujący?

Komitet Monitorujący liczy 61 osób. Tworzą go przedstawiciele rządu, jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerów społeczno-gospodarczych między innymi z organizacji pozarządowych, izb gospodarczych czy środowisk naukowych. Przewodniczącym komitetu jest marszałek województwa. Do głównych zadań Komitetu Monitorującego należy m.in. przegląd wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, zatwierdzanie metodyki i kryteriów wyboru projektów. 

 

 

Monika Konopka
fot. Daniel Kozik
wideo: Michał Mielniczuk
biuro prasowe UMWP