Trwające od września 2014 roku negocjacje zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z Komisją Europejską zostały sfinalizowane i zakończyły się umieszczeniem wynegocjowanej wersji projektu Programu w systemie elektronicznym SFC2014. Miało to miejsce 9 stycznia 2015 roku.

Z informacji przekazanych przez KE wynika, że Program już został wysłany do formalnej akceptacji. Oznacza to, że po zakończeniu wewnętrznych procedur w KE, ostateczne zatwierdzenie RPO WP 2014-2020 powinno nastąpić najpóźniej pod koniec I kwartału 2015 roku.

Po otrzymaniu decyzji w sprawie przyjęcia RPO WP 2014-2020 Instytucja Zarządzająca opublikuje harmonogram konkursów na 2015 rok.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, opracowaniem kryteriów wyboru projektów do dofinansowania oraz powołaniem Komitetu Monitorującego, który je zatwierdzi.

Załączniki:
Pobierz plik (RPO WP 2014-2020_09.01.2015r. (1).doc)RPO WP 2014-20204168 kB