Podkarpackie baner lotnictwo 750x200

   Województwo Podkarpackie zaprasza przedsiębiorstwa z regionu do udziału w I. etapie projektu medialnego pn.
   „Promocja inteligentnych specjalizacji Województwa Podkarpackiego poprzez firmy będące ambasadorami
   tych specjalizacji w mediach wydawnictwa Sagier”. 

 Dofinansowanie uczestnictwa w I. etapie skierowane jest wyłącznie dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży lotniczej, posiadających siedzibę (oddział, filię lub zakład) i prowadzących działalność w Województwie Podkarpackim.

W ramach organizowanego przedsięwzięcia realizowanego z projektu RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości, Województwo Podkarpackie pokrywa pakiet świadczeń obejmujący m.in. opracowanie redakcyjne artykułu prasowego, wykonanie sesji zdjęciowej, a także publikację artykułu w magazynie „VIP – Biznes i Styl” oraz na portalu „biznesistyl.pl”. Pełny zakres świadczeń dostępny jest w Regulaminie dofinansowania.

Zgodnie z Regulaminem, termin nadsyłania wniosków w I. etapie upływa 25 lutego 2021 r.

Nadesłane zgłoszenia będą poddane ocenie formalnej, na podstawie której wyłonione zostaną firmy objęte dofinansowaniem (maksymalnie 5 przedsiębiorstw). Do udziału zakwalifikowane zostaną przedsiębiorstwa według kolejności poprawnie złożonych zgłoszeń.

Informacji na temat naboru udziela Pan Paweł Tarnawski, tel. 17 773 60 45.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.119.1) – tzw. RODO, zgodnie z art. 13 rozporządzenia informujemy, iż:

1) administratorem danych osobowych w zakresie – wizerunek, jest Województwo Podkarpackie z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, administratorem pozostałych danych osobowych jest Zarząd Województwa Podkarpackie z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67-09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru wniosków na dofinansowanie udziału w projekcie pn. „Promocja inteligentnych specjalizacji Województwa Podkarpackiego poprzez firmy będące ambasadorami tych specjalizacji w mediach wydawnictwa Sagier”., realizacji umowy o udzielenie pomocy de minimis, oraz rozliczania projektu pn. Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego, finansowanego ze środków UE – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020, na podstawie umowy oraz zgody uczestników projektu i odpowiednich przepisów prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),

4) dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji dokumentów obowiązujących administratora, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w związku z zawartą umową,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie oraz usunięcia danych na zasadach określonych w art. 17 RODO,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych będzie skutkować odmową udzielenia przedmiotowego wsparcia w postaci de minimis,

8) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia oraz inne podmioty uprawnione z mocy prawa, lub w oparciu o Pani/Pana zgodę. 


WYNIKI NABORU

Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej zakończył weryfikację wniosków firm ubiegających się o dofinansowanie udziału w I. etapie projektu medialnego pn. „Promocja inteligentnych specjalizacji Województwa Podkarpackiego poprzez firmy będące ambasadorami tych specjalizacji w mediach wydawnictwa Sagier”. 

DO POBRANIA: Wyniki naboru - typ pliku .(pdf), rozmiar 44 KB