czołówkaDyplomatyczne Otwarcie Roku 2020 miało wyjątkową oprawę z uwagi na obchody 30-lecia działalności Krajowej Izby Gospodarczej, która jest inicjatorem i organizatorem tego wydarzenia. W warszawskim Centrum Olimpijskim spotkało się kilkaset osób związanych z korpusem dyplomatycznym, administracją publiczną, samorządem oraz biznesem.

Podczas tegorocznego spotkania władze RP reprezentowali Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Krzysztof Mazur, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu Adam Guibourgé – Czetwertyński oraz Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Marek Całka. Województwo Podkarpackie, które było partnerem strategicznym wydarzenia reprezentował wicemarszałek Piotr Pilch.

Dyplomatyczne Otwarcie Roku to uroczyste spotkanie noworoczne z Ambasadorami akredytowanymi w Polsce, podczas którego czołowi polscy przedsiębiorcy, politycy, eksperci, przedstawiciele rządu, władze samorządowe oraz dyplomaci mieli sposobność porozmawiać o aktywności polskiego biznesu na arenie międzynarodowej i szerzej o prognozach i szansach gospodarczych dla Polski, Europy i świata.

Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśliła rolę programów krajowych i regionalnych, finansowanych z funduszy unijnych i nie tylko, w rozwoju potencjału gospodarczego Polski. Szczególnie zwróciła uwagę na programy i środki wsparcia adresowane do Małych i Średnich Przedsiębiorstw, gdyż one głównie stwarzają warunki do rozwoju innowacyjności, przedsiębiorczości i biznesu w regionach, a w efekcie wzrostu ich atrakcyjności.

Coroczna inicjatywa Krajowej Izby Gospodarczej, służąca promocji Polski, stwarza okazję do promocji regionów Polski przed zagranicznymi dyplomatami i kontrahentami. Zaprezentowany przez wicemarszałka Piotra Pilcha potencjał gospodarczy i turystyczny województwa podkarpackiego spotkał się z dużym uznaniem, co w efekcie przełożyło się na liczne spotkania osób zainteresowanych naszym regionem na specjalnym stoisku promocyjnym województwa podkarpackiego.

Po części oficjalnej spotkania odbyła się część networkingowa, dająca możliwość roboczej wymiany doświadczeń polskiego biznesu i przedstawicieli korpusu dyplomatycznego.

Udział Województwa w wydarzeniu współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości. Projekt "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”.

 

Joanna Socha – Kotula 
Oddział Współpracy Gospodarczej UMWP