Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  


 

Zarządzenie Nr 23/2021 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Podkarpackiego lub członkostwa Marszałka Województwa Podkarpackiego w Komitecie Honorowym.

 

 

Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Podkarpackiego lub członkostwa Marszałka Województwa Podkarpackiego w Komitecie Honorowym

 

 

Załączniki do Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Podkarpackiego lub członkostwa Marszałka Województwa Podkarpackiego w Komitecie Honorowym

 

Wniosek o przyznawanie Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Podkarpackiego lub członkostwa Marszałka Województwa Podkarpackiego w Komitecie Honorowym

 

  • Wniosek (plik .doc, 46KB)
  • Skan wniosku (plik niedostępny cyfrowo, otwiera się w nowym oknie, .pdf, 1145KB)

 

Wzór dyplomu potwierdzający objęcie patronatem honorowym wydarzenia przez Marszałka Województwa Podkarpackiego

 

  • Dyplom (plik .docx, 287KB)
  • Skan dyplomu (plik niedostępny cyfrowo, otwiera się w nowym oknie, .pdf, 198KB)

 

Wzór dyplomu potwierdzający udział w komitecie honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego

 

  • Dyplom (plik .docx, 474KB)
  • Skan dyplomu (plik niedostępny cyfrowo, otwiera się w nowym oknie, .pdf, 198KB)

Wypełniony i podpisany formularz wniosku o przyznanie Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Podkarpackiego lub członkostwa Marszałka Województwa Podkarpackiego w Komitecie Honorowym należy przesłać na adres:

Marszałek Województwa Podkarpackiego, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-959 Rzeszów, złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z uchwałą nr 248/4872/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Województwa Podkarpackiego przez podmioty posiadające zgodę na objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego lub zgody na udział w Komitecie Honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego, Zarząd Województwa wyraża zgodę na wykorzystanie herbu Województwa Podkarpackiego przez podmioty, które posiadają pisemną zgodę na objęcie danego przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego, we wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych wydawanych w związku z tym przedsięwzięciem.

Herb Województwa Podkarpackiego

Klauzula informacyjna RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest odpowiednio: 

Marszałek Województwa Podkarpackiego
Województwo Podkarpackie
Zarząd Województwa Podkarpackiego
35-010 Rzeszów
al. Łukasza Cieplińskiego 4

Obsługę Województwa Podkarpackiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem: 17 747-67-09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Administrator gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Podkarpackiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: 

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.