Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE

Zadania publiczne z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynikające z „Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030
Termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: marzec 2023

 

Zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej wynikające z „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023”
Termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: marzec 2023

 

Zadania publiczne z zakresu profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych uzależnień wynikające z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030”
Przybliżony termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: marzec 2023

 

Zadania publiczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikające z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023
Termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: II kwartał 2023

 

Zadania publiczne z zakresu wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Wojewódzkiego Programu Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 - 2030
Termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: II kwartał 2023


DEPARTAMENT KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Otwarty konkurs ofert Mecenat kulturalny 2023
Termin ogłoszenia konkursu ofert: Styczeń 2023

Otwarty konkurs ofert pn. "Kultura lasowiacka"
Termin ogłoszenia konkursu ofert: Maj 2023

Otwarty konkurs ofert pn. "Polscy bohaterowie ratujący Żydów na Podkarpaciu"
Termin ogłoszenia konkursu ofert: Maj 2023

 

KANCELARIA ZARZĄDU

Otwarty konkurs ofert na dofinasowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnetrznych "wkład własny" - edycja 2023
Termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: Maj 2023

 

DEPARTAMENT EDUKACJI, NAUKI I SPORTU

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku - organizacja imprez sportowych
Termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: Styczeń 2023

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodziezy szkolnej Województwa Podkarpackiego
Planowany termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: II kwartał 2023


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej i akademickiej (rok szkolny i akademicki 2022/2023)
Planowany termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: II kwartał 2023

 

Otwarty konkurs ofert na realizację wydarzeń popularyzujących naukę
Planowany termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: I kwartał 2023

 

DEPARTAMENT ROLNICTWA, GEODEZJI I GOSPODARKI MIENIEM

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach "Programu aktywizacji gospodarczo - turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo - pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwięrząt gospodarskich i owadopylność".
Przybliżony termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: II kwartał 2023

 

DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu "Podkarpackie - przestrzeń otwarta" w 2023 roku
Termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: Styczeń 2023

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań związanych z rozwojem i promocją turystyki w zakresie wynikającym z zapisów "Startegii rozwoju i komunikacji marketingowej turystyki województwa podkarpackiego na lata 2020-2025"
Planowany termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: I kwartał 2023