Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE

Zadania publiczne z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynikające z „Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030
Termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: Luty 2024

 

Zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej.
Termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: II kwartał 2024

 

Zadania publiczne z zakresu profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych uzależnień wynikające z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030”
Termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: Luty 2024

 

Zadania publiczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: II kwartał 2024

 

Zadania publiczne z zakresu wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Wojewódzkiego Programu Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 - 2030
Termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: II kwartał 2024


DEPARTAMENT KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Otwarty konkurs ofert Mecenat kulturalny 2024
Termin ogłoszenia konkursu ofert: Grudzień 2023

Otwarty konkurs ofert pn. "Kultura lasowiacka"
Termin ogłoszenia konkursu ofert: I kwartał 2024

Otwarty konkurs ofert pn. "Polscy bohaterowie ratujący Żydów na Podkarpaciu"
Termin ogłoszenia konkursu ofert: I kwartał 2024

 

KANCELARIA ZARZĄDU

Otwarty konkurs ofert na dofinasowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnetrznych "wkład własny" - edycja 2024
Termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: I kwartał 2024

 

DEPARTAMENT EDUKACJI, NAUKI I SPORTU

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku - organizacja imprez sportowych
Termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: Styczeń 2024

Otwarty konkurs ofert na realizację wydarzeń popularyzujących naukę
Planowany termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: I kwartał 2024

 

DEPARTAMENT ROLNICTWA, GEODEZJI I GOSPODARKI MIENIEM

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach "Programu aktywizacji gospodarczo - turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo - pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwięrząt gospodarskich i owadopylność".
Przybliżony termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: II kwartał 2024

 

DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu "Podkarpackie - przestrzeń otwarta" w 2024 roku
Termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: Styczeń 2024

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu "Podkarpackie dla sportu" w 2024 roku
Planowany termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: Styczeń 2024