Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE

Zadania publiczne z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynikające z „Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030
Termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: Marzec i czerwiec 2022

 

Zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej wynikające z „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023”
Termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: Marzec 2022

 

Zadania publiczne z zakresu profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych uzależnień wynikające z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030”
Przybliżony termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: II kwartał 2022

 

Zadania publiczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikające z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022
Termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: Maj 2022

 

Zadania publiczne z zakresu wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Wojewódzkiego Programu Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 - 2030
Termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: Kwiecień 2022


DEPARTAMENT KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Inicjatywy kulturalne
 Termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: Styczeń 2022

 

Dziedzictwo kulturalne
Termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: Styczeń 2022

 

Edukacja kulturalna
Termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: Styczeń 2022

 

KANCELARIA ZARZĄDU

Otwarty konkurs ofert na dofinasowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnetrznych "wkład własny" - edycja 2022
Termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: Marzec 2022

 

DEPARTAMENT EDUKACJI, NAUKI I SPORTU

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku - organizacja imprez sportowych
Przybliżony termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: Grudzień 2021

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku - Akademia Małych Zdobywców
Przybliżony termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: Styczeń 2022

 

Otwarty konkurs ofert na realizację wydarzeń popularyzujących naukę
Przybliżony termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: I kwartał 2022

 

DEPARTAMENT ROLNICTWA, GEODEZJI I GOSPODARKI MIENIEM

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku zgodnych z założeniami Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas III".
Przybliżony termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: Kwiecień 2022

 

DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie tutystyki w 2022 roku.
Termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert: I kwartał 2022