Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego na wniosek Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór na przedstawiciela społeczeństwa obywatelskiego w Zespole ds. koordynacji opracowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2027. Zgłoszenia na podstawie załączonego formularza należy przesyłać drogą mailową (skan formularza ze wszystkimi niezbędnymi podpisami) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 3 grudnia 2020 r.

Zgodnie z ustaleniami strona polska wyznaczy do prac grupy roboczej przedstawicieli reprezentujących społeczeństwo obywatelskiego w 2 obszarach:
• członka reprezentującego społeczeństwo obywatelskie w dziedzinie włączenia społecznego, praw osób z niepełnosprawnościami, równości płci i niedyskryminacji.,
• członka reprezentującego społeczeństwo obywatelskie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju/ochrony środowiska.

Członkowie grupy roboczej powinni posiadać:
• doświadczenie i kompetencje w dziedzinie równości szans i niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju/ochrony środowiska na obszarze wsparcia programu,
• znajomość obszaru wsparcia programu (polskiej i zagranicznej części); wskazane, aby organizacja delegująca pochodziła z obszaru wsparcia lub posiadała struktury regionalne w obszarze wsparcia,
• znajomości obszaru wsparcia programu,
• niezbędnego min. 2 letnie doświadczenia w obszarze projektów finansowanych z UE, znajomość programu RPO WP,
• zdolności analitycznych i komunikatywności,
• umiejętności pracy w zespole,
• umiejętności logicznego formułowania argumentów,
• umiejętności pozyskiwania i przekazywania informacji zwrotnych (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac grupy roboczej od reprezentowanych środowisk.

Wymagania formalne
-  nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- mają czynne prawo wyborcze w wyborach powszechnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
- zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego.

Zgłoszenia na podstawie załączonego formularza należy przesyłać drogą mailową (skan formularza ze wszystkimi niezbędnymi podpisami) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 3 grudnia 2020 r.