Pod przewodnictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla odbyło się 13 lipca w Rzeszowie spotkanie inaugurujące prace Komitetu Sterującego Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Podczas spotkania przedstawiono cel utworzenia i główne idee, jakie ma realizować Muzeum oraz przedyskutowano zasadnicze założenia programowe przedsięwzięcia. Uzgodniono także tryb i zasady pracy Komitetu Sterującego Muzeum.

Utworzenie i rozpoczęcie pracy Komitetu jest konsekwencją uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2013 r., który wyraził intencję by w naszym regionie powstała instytucja kultury, której zadaniem będzie „prowadzenie działalności zmierzającej do ochrony, promocji, gromadzenia i popularyzowania wiedzy o Kresach dawnej Rzeczypospolitej i ich dziedzictwie”.

W kontekście omawianych założeń programowych zwracano uwagę na szczególny charakter projektowanej instytucji kultury, a także na wielowymiarowość samego dziedzictwa Kresów. Chociaż głównym organizatorem Muzeum ma być samorząd województwa, to jednak ma ono być tworzone w partnerstwie z istniejącymi już instytucjami kultury, na czele z tymi muzeami podkarpackimi, które już prowadzą działalność poświęconą problematyce Kresów. Kluczowa rola w tym przedsięwzięciu jest przewidziana dla Muzeum Zamku w Łańcucie oraz dla Muzeum Kresów w Lubaczowie. Docelowo do współpracy mają być zaproszone także inne muzea, uczelnie i ośrodki naukowo-badawcze, instytucje edukacyjne, w tym także partnerzy zagraniczni.

Ważną konstatacją Komitetu było zarysowanie charakteru nowej instytucji, która w założeniu powinna mieć charakter organizacji typu „federacyjnego” i powinna ona funkcjonować na zasadzie „unii muzealnej”.  Z tym też wiąże się kwestia siedziby muzeum, która pełniąc role administracyjną nie będzie konkurować z żadnym z ośrodków muzealnych współtworzących Muzeum.

Szczególną, a zarazem innowacyjną rolę będzie pełnić w ramach Muzeum portal internetowy, który będzie wykonywać funkcję wspólnej platformy komunikacyjnej. Przed nową instytucją staje wielka szansa oraz wyzwanie współpracy w postaci organizacji digitalizacji zbiorów, tworzenia baz danych i popularyzacji obiektów muzealnych reprezentujących dziedzictwo Kresów.


Kancelaria Zarządu
UMWP