Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Logotypy Programu Pomoc Techniczna, Rzeczpospolitej Polskiej, Województwa Podkarpackiego i Unii Europejskiej Funduszu Spójności

W okresie realizacji Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacji od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2022 r. przeprowadzano spotkania edukacyjne. Spotkania edukacyjne to formy podnoszenia kompetencji realizowane w ramach spotkań, szkoleń, seminariów, warsztatów (teoretyczno-praktycznych), krajowych wizyt studyjnych z zakresu czterech obligatoryjnych modułów tematycznych. Obligatoryjne  moduły tematyczne to:

  1. dostępność w rewitalizacji,
  2. zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej,
  3. wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji,
  4. monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.

Przeprowadzono łącznie 44 spotkania edukacyjne z 4 obowiązkowych modułów szkoleniowych w formie on-line (36 spotkań) i stacjonarnej (8 spotkań). Dodatkowo przeprowadzono spotkania w zakresie rozwoju terenów zielonych w rewitalizacji (9 spotkań) i spotkanie podsumowujące realizację Zadania (1 spotkanie). Każdy obowiązkowy moduł szkoleniowy przeprowadzono w formie stacjonarnej i on-line. Spotkania edukacyjne w formie on-line prowadzone były za pośrednictwem platformy szkoleniowej ClickMetting, dla 9 grup szkoleniowych każde.  W związku za pandemią COVID-19 spotkania edukacyjne miały formę on-linę. Od października 2021r. spotkania edukacyjne prowadzone były w formie stacjonarnej. Spotkania prowadzone były przez ekspertów z zakresu rewitalizacji, dostępności, architektury i urbanistyki. Uczestnikami byli przedstawicieli gmin województwa podkarpackiego, w tym podmioty zaangażowane w koordynację programu rewitalizacji danej gminy.

Łącznie w spotkaniach edukacyjnych wzięło udział 303 pracowników gmin województwa podkarpackiego. W co najmniej dwóch modułach szkoleniowych wzięło udział 221 osób, ze 100 gmin, co stanowi ok. 63 % wszystkich gmin w województwie podkarpackim. W spotkaniach wzięli również udział członkowie Zespołu ds. rewitalizacji oraz przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Z ankiet poszkoleniowych wynika, że zarówno jakość jak również zaangażowanie, kompetencje oraz umiejętność przekazywania informacji przez ekspertów podczas spotkań zostały bardzo wysoko ocenione przez osoby uczestniczące w spotkaniach edukacyjnych. Uczestnicy wizyt studyjnych mieli okazję zobaczyć działania inwestycyjne, w których prowadzona jest działalność społeczna związana z aktywizacją mieszkańców danej gminy. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z przebiegu wizyt.

Do pobrania: