Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Logotyp zawiera: znak Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, znak województwa podkarpackiego, znak Unii Europejskiej z nazwą Europejskiego Funduszu Spójności.

W dniu 20 czerwca 2022r. w Hotelu Rzeszów odbyło się spotkanie podsumowujące Zadanie polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacji realizowanego przez Województwo Podkarpackie w ramach inicjatywy Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pn. Regiony Rewitalizacji pn. „Rewitalizacja
w perspektywie finansowej 2021-2027”.

Działania wynikające z tej inicjatywy finansowane były ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, budżetu państwa i budżetu Województwa Podkarpackiego.
Celem spotkania podsumowującego było przede wszystkim omówienie przebiegu realizacji Zadanie polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacji oraz przedstawienie przedstawicielom gmin województwa podkarpackiego możliwości finansowania działań rewitalizacyjnych w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Spotkanie prowadził Pan Paweł Walczyszyn, ekspert za zakresu rewitalizacji.


• Na początku spotkania Pani Danuta Cichoń, Dyrektor Departamentu Gospodarki Regionalnej UMWP podsumowała przebieg Zadania. Wsparcie dotyczyło podnoszenia kompetencji pracowników gmin regionu do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych i zostało udzielone przez Województwo Podkarpackie w różnych formach. Podkreślić należy, że w czasie 30 miesięcy udało się zrealizować wszystkie zakładane działania, pomimo tego, że Zadanie realizowane było w większości w czasie ograniczeń związanych z pandemią Covid-19. W związku z tym część szkoleń odbyła się w innej formie – on-line. Jednocześnie dzięki uzyskanym oszczędnościom przeprowadzono dodatkowe szkolenie i wyjazd studyjny.
• Następnie Pan Paweł Pazdan Zastępca Prezydenta Miasta Mielca omówił realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023 wskazując na zaawansowanie programu i omawiając efekty podjętych działań rewitalizacyjnych.
• Pan Paweł Walczyszyn wskazał samorządowcom istotę podejmowania działań rewitalizacyjnych. Podkreślił istotę zaangażowania mieszkańców i innych interesariuszy rewitalizacji. Wskazał że program rewitalizacji powinien skupiać się na inwestowaniu a nie wydatkowaniu pieniędzy.
• Pan Tomasz Zieliński, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO UMWP przedstawił planowane rozwiązania dotyczące działań rewitalizacyjnych w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
• Na zakończenie Pan Adam Sapeta, Koordynator Centrum Kompetencji Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Rzeszowie omówił działania NID w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulturowego w procesie rewitalizacji.
W spotkaniu podsumowującym udział wzięli przede wszystkim przedstawiciele gmin województwa podkarpackiego oraz Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. W spotkaniu wzięło udział łącznie 80 osób.

Do Pobrania:

  1. Prezentacja Podsumowanie Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w Województwie Podkarpackim – (plik: pdf, rozmiar 4,40 MB)

Zdjęcia z spotkania podsumowującego / Fot. UMWP

Zdjęcie 1. Sala konferencyjna w trakcie spotkania podsumowującego

Sala konferencyjna w strakcie spotkania podsumowującego

 

Zdjęcie 2. Uczestnicy spotkania podsumowującego.

Uczestnicy spotkania podsumowującego.

 

Zdjęcie 3. Podsumowanie Zadania przez Panią Danutę Cichoń, Dyrektora Departamentu Gospodarki Regionalnej w UMWP

Podsumowanie Zadania przez Panią Danutę Cichoń Dyrektora Departmentu Gospodarki Regionalnej w UMWP

 

Zdjęcie 4. Omówienie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023 – Pan Paweł Pazdan, Zastępca Prezydenta Miasta Mielca

Omówinie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016 2023 Pan Paweł Pazdan Zastępca Prezydenta Miasta Mielca

 

Zdjęcie 5. Wystąpienie eksperckie Pana Pawła Walczyszyna dot. realizacja działań rewitalizacyjnych

Wystapienie Pana Pawla Walczyszyna dot. realizacji działań rewitalizacyjnych

 

Zdjęcie 6. Wystąpienie Pana Tomasza Zielińskiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO

Wystąpienie Pana Tomasza Zielińskiego Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO

 

Zdjęcie 7. Przedstawienie przez Pana Adama Sapetę działań NID

Przedstawienie przez Pana Adama Sapetę działań NID