Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna Flaga RP Podkarpackie Unia Europejskia Fundusz Spójności

  1. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

Ustawa określa zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji tworząc ramy formalno-prawne do przeprowadzania kompleksowych działań naprawczych na terenach zdegradowanych, dotkniętych kryzysem.

Link do Ustawy

  1. Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Celem Wytycznych jest ujednolicenie warunków i procedur wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie projektów realizujących cele rewitalizacji.

Link do Wytycznych

  1. Instrukcja przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Celem Instrukcji jest uzupełnienie zapisów Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 3 lipca 2015 r. dotyczących warunków opracowania lub aktualizacji i procedur opiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020 programów rewitalizacji zawierających projekty rewitalizacyjne zaplanowane do dofinansowania w ramach RPO WP 2014-2020.

Link do Instrukcji