Narodowy Instytut Dziedzictwa rozpoczyna projekt wsparcia  gmin w procesach planowania i wdrażania gminnych programów rewitalizacyjnych uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych występujących na obszarach zdiagnozowanego kryzysu.

Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna Flaga RP Podkarpackie Unia Europejskia Fundusz Spójności

Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji to rządowy serwis informacyjno-edukacyjny, zajmujący się dostarczaniem informacji na temat procesu programowania rewitalizacji. Celem portalu jest promocja i upowszechnianie wiedzy na temat kompleksowego podejścia do rewitalizacji wśród interesariuszy. Portal powstał po to, by dzielić się wiedzą, doświadczeniem i z zaangażowaniem wesprzeć interesariuszy w działaniach związanych z przygotowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem rewitalizacji.

Dostępność w rewitalizacji

Przepisy dotyczące dostępności obiektów publicznych funkcjonowały w polskim systemie prawnym od ponad 20 lat. Jednak dopiero wejście w życie programu Dostępność Plus i ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (ustawa o dostępności) dało impuls do intensyfikacji działań w tym obszarze. Celem wprowadzenia ustawy jest upowszechnienie zastosowania projektowania uniwersalnego i racjonalnych usprawnień w celu zapewnienia dostępności wszystkim, którzy potrzebują dodatkowych rozwiązań architektonicznych i organizacyjnych, żeby na równi z innymi osobami korzystać z usług publicznych.

Włączenie społeczności lokalnej w proces rewitalizacji

Rewitalizacja jako proces kompleksowych przemian prowadzonych na określonym obszarze kryzysowym jest rodzajem umowy społecznej, a więc powinna być realizowana w interesie i w ścisłym porozumieniu z interesariuszami. Takie rozumienie procesu znalazło się u podstaw regulacji prawnych, które wyznaczyły ramy rewitalizacji w Polsce. O tym, że ustawodawca przypisał szczególną wagę partycypacji świadczy szczegółowy opis jej roli, miejsca i form zawarty w ustawie o rewitalizacji (ustawa), jak i Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (Wytyczne), które determinują kształt tworzonych gminnych programów rewitalizacji (GPR) i lokalnych (LPR, PR). U podstaw skutecznej rewitalizacji leży więc zabezpieczenie mechanizmów włączenia interesariuszy zarówno na etapie programowania tego procesu, jak i wdrażania. W przypadku GPR katalog działań partycypacyjnych jest jednak szerszy i bardziej wymagający co do obowiązkowych elementów.

W ramach realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Zadania polegającego na wsparciu gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji Województwo Podkarpackie podpisało z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów umowę na opracowanie 8 artykułów dot. rewitalizacji, które posłużą uporządkowaniu lub zdobyciu wiedzy w istotnych kwestiach dot. procesu rewitalizacji w gminach. Artykuły będą cyklicznie ukazywały się na niniejszej stronie internetowej w okresie realizacji projektu tj. do końca 2021 r. Serdecznie zachęcamy do lektury.

Podkategorie