Włączenie społeczności lokalnej w proces rewitalizacji

Rewitalizacja jako proces kompleksowych przemian prowadzonych na określonym obszarze kryzysowym jest rodzajem umowy społecznej, a więc powinna być realizowana w interesie i w ścisłym porozumieniu z interesariuszami. Takie rozumienie procesu znalazło się u podstaw regulacji prawnych, które wyznaczyły ramy rewitalizacji w Polsce. O tym, że ustawodawca przypisał szczególną wagę partycypacji świadczy szczegółowy opis jej roli, miejsca i form zawarty w ustawie o rewitalizacji (ustawa), jak i Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (Wytyczne), które determinują kształt tworzonych gminnych programów rewitalizacji (GPR) i lokalnych (LPR, PR). U podstaw skutecznej rewitalizacji leży więc zabezpieczenie mechanizmów włączenia interesariuszy zarówno na etapie programowania tego procesu, jak i wdrażania. W przypadku GPR katalog działań partycypacyjnych jest jednak szerszy i bardziej wymagający co do obowiązkowych elementów.

W ramach realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Zadania polegającego na wsparciu gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji Województwo Podkarpackie podpisało z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów umowę na opracowanie 8 artykułów dot. rewitalizacji, które posłużą uporządkowaniu lub zdobyciu wiedzy w istotnych kwestiach dot. procesu rewitalizacji w gminach. Artykuły będą cyklicznie ukazywały się na niniejszej stronie internetowej w okresie realizacji projektu tj. do końca 2021 r. Serdecznie zachęcamy do lektury.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej udostępniło informację dot. podręcznika poświęconego monitorowaniu procesów rozwojowych na poziomie wewnątrzgminnym.

W związku z planowanymi szkoleniami w 2020 r. (III i IV kwartał) została skierowana korespondencja do wszystkich gmin województwa podkarpackiego, również tych które nie mają opracowanego programu rewitalizacji. W szkoleniach oprócz przedstawicieli urzędów gminnych, możliwy jest udział członków Komitetów Rewitalizacji lub innych zespołów zaangażowanych w koordynację programu rewitalizacji danej gminy.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej udostępniło linki do filmów z realizacji projektów w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast i projektów pilotażowych w zakresie rewitalizacji. Łącznie 29 filmów do obejrzenia: 20 projektów modelowych, 3 projekty pilotażowe i 6 filmy tematyczne: dziedzictwo kulturowe, kształtowanie przestrzeni, mieszkalnictwo, ożywienie gospodarcze, partycypacja społeczna i polityka społeczna.