Z inicjatywy strony rządowej do Kontraktu Terytorialnego Województwa Podkarpackiego wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Program dla Bieszczad”. 
Celem Programu jest poprawa szans rozwojowych i przyspieszenie rozwoju Bieszczad – jednego z najbardziej oddalonych obszarów Polski – poprzez projekty oraz inicjatywy podejmowane z poziomu krajowego, komplementarne w stosunku do działań realizowanych na poziomie regionalnym i lokalnym. 
 
Interwencje na terenie Bieszczad z poziomu krajowego są od lat podejmowane przez różne podmioty i realizowane w wielu programach, jednak dotychczas były one rozproszone, co znacznie ograniczało ich skuteczność i efektywność, utrudniając również monitorowanie i śledzenie postępów. W tym kontekście Program będzie odgrywać ważną funkcję koordynującą krajowe i unijne źródła finansowania, rozproszone w wielu programach i instytucjach. Kooperacja w ramach Programu stanowić będzie także forum współpracy i wymiany doświadczeń na rzecz rozwoju Bieszczad pomiędzy rządem, samorządem regionalnym, samorządami lokalnymi i innymi partnerami. 
 
Program adresowany jest do gmin powiatu bieszczadzkiego (Czarna, Lutowiska i Ustrzyki Dolne), leskiego (Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina), sanockiego (Komańcza, Zagórz, Tyrawa Wołoska) oraz przemyskiego (Bircza), jednak jego pozytywne efekty odczują zarówno sąsiednie miejscowości, jak i cały region.
 
Aby powyższe przedsięwzięcie mogło zostać wpisane do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego konieczne było podjęcie przez Zarząd Województwa Uchwały Nr 470/10000/18 w sprawie przyjęcia projektu stanowiska negocjacyjnego Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego renegocjacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego – akceptującego propozycję zmian zaproponowanych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. 
 
Przyjęty przez Zarząd projekt stanowiska został również pozytywnie zaopiniowany przez uczestników konferencji konsultacyjnej, która odbyła się w dniu 14 września br. w Lutowiskach. W konferencji udział wzięli przedstawiciele zarządu województwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, właściwych ze względu na zakres zmian Kontraktu. 
 
Następnie, w dniu 17 września 2018 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę Nr 472/10009/18 w sprawie przyjęcia Stanowiska Strony Samorządowej dotyczącego zmian w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego.
 
W dniu 18 września 2018 r. podpisano protokół z negocjacji pomiędzy stroną rządową a samorządową, akceptujący poszerzenie katalogu przedsięwzięć podstawowych wskazanych w art. 6 ust. 1 pkt. 1 Kontraktu Terytorialnego o przedsięwzięcie pn. „Program dla Bieszczad”.
 
Uroczyste podpisanie Aneksu nr 4 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego, zawierającego uzgodnione zmiany, nastąpiło w dniu 1 października 2018 roku w Polańczyku.