Z inicjatywy strony rządowej do Kontraktu Terytorialnego w każdym województwie wprowadzono przedsięwzięcie dot. klastrów energii. Inicjatywy kalstrowe mają przyczynić się do rozwoju energetyki rozproszonej służącej poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego w sposób zapewniający uzyskanie efektywności ekonomicznej oraz przyjaznej środowisku. Przyczynią się do tworzenia optymalnych warunków organizacyjnych, prawnych i finansowych umożliwiających wdrożenie najnowszych technologii przy uwzględnieniu miejscowych zasobów i potencjału energetycznego.

W sierpniu ubiegłego roku Ministerstwo Energetyki ogłosiło konkurs dla klastrów energii. Celem konkursu jest wyróżnienie klastrów energii o lokalnym zasięgu, które realizują swoje strategie w oparciu o miejscowe potrzeby przy wykorzystaniu synergii ze współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami, poprzez przyznanie Certyfikatu Pilotażowego Klastra Energii.

Z terenu województwa podkarpackiego, w wyniku oceny formalnej do dalszego etapu konkursu zakwalifikowało się 18 inicjatyw klastrowych, które obecnie oczekują na ocenę Panelu ekspertów.