W dniu 15 kwietnia 2020r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 670). Rozporządzenie weszło w życie 16 kwietnia 2020r.

Przedmiotowy akt prawny umożliwia udzielenie pomocy publicznej w formie pożyczek, poręczeń i gwarancji współfinansowanych ze środków programów operacyjnych polityki spójności 2014-2020.

Pomoc będzie mogła być udzielana zarówno na cele obrotowe, jak i inwestycyjne – również podmiotom, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Możliwe do przyznania wsparcie nie jest ograniczone kwotowo, uzależnione jest natomiast od kosztów wynagrodzeń albo obrotów przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe będzie również przyznanie wyższej pomocy, niż wynikały z odniesienia się do wskazanych parametrów.

Więcej informacji nt. programów pomocowych związanych z pandemią COVID-19 dostępnych na stronie internetowej UOKiK https://www.uokik.gov.pl/covid19_a_pomoc_publiczna.php#faq3971