171026 prymas„Etos Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego inspiracją do wychowania młodego pokolenia” – to tytuł dzisiejszej konferencji skierowanej do zarządzających, kształcących i uczących się w szkołach noszących imiona wybitnych dostojników Kościoła katolickiego. W wydarzeniu brał udział Prymas Polski Arcybiskup Wojciech Polak. Nie zabrakło podkarpackich samorządowców z marszałkiem Władysławem Ortylem na czele.

Konferencję poprzedziła msza w kościele pw. św Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Po nabożeństwie, zgromadzeni udali się do siedziby Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, gdzie odbyła się naukowa część spotkania.

Sygnał do rozpoczęcia konferencji dała Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty. Odczytała list, który na jej ręce skierowała Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej.

Wszystkie ważne słowa, które tu dziś padną, niech otwierają przestrzeń do dyskusji, zadumy i refleksji, tak potrzebnej w edukacji młodego pokolenia poszukującego autorytetów – napisała w liście szefowa resortu edukacji.

Kurator Małgorzata Rauch, jako jeden ze współorganizatorów wydarzenia, zwróciła uwagę na ważną rolę, jaką w procesie wychowawczym pełni patron placówki edukacyjnej.

Idea, która zrodziła się w głowach organizatorów, to pokazanie, że integralną częścią działalności szkoły jest wychowanie sprzyjające, wykształceniu postaw patriotycznych, obywatelskich i społecznych uczniów. Osią tego procesu może być i jest patron szkoły – mówiła Małgorzata Rauch.

W budynku uczelni, oprócz adresatów konferencji, zgromadzili się także przedstawiciele kościoła z prymasem abp Wojciechem Polakiem na czele. Nie zabrakło ordynariusza diecezji rzeszowskiej bpa Jana Wątroby oraz wicekanclerza kurii diecezjalnej ks. Marka Story. Byli parlamentarzyści i samorządowcy, wśród nich: senator Alicja Zając, wojewoda Ewa Leniart, wicewojewoda Piotr Pilch, marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Maria Kurowska oraz przewodniczący sejmiku województwa Jerzy Cypryś.  Obecna była także przedstawiciel Prezydenta RP – dyrektor Biura Kultury i Dziedzictwa Narodowego Emilia Błaszak. Do Rzeszowa przyjechali również: Michał Senka – dyrektor Centrum Myśli im. Jana Pawła II w Warszawie oraz Marta Wójcik – dyrektor Instytutu Prymasowskiego. Nie zabrakło gospodarzy: rektora uczelni – prof. dr hab. Jerzego Posłusznego oraz prof. nadzw. dr hab. Czesława Kłaka. W auli WSPiA licznie zgromadzili się przedstawiciele biznesu, świata nauki, politycy i przedstawiciele organizacji administracji rządowych oraz pozarządowych.

Po wprowadzeniu i przywitaniu gości, głos zabrała wojewoda Ewa Leniart:

Proces wychowania młodzieży można porównać do budowy domu. Trwałość tego budynku zależy do jego fundamentów, które mogą znajdować się na piasku, albo na skale. Zakotwiczenie młodego człowieka w systemie wartości, zwłaszcza wartości chrześcijańskich daje mu siłę, aby oprzeć się wiatrom przeciwności losu (…) Młody człowiek z dobrym fundamentem wartości wie, że trzeba wymagać od siebie najwięcej, choćby inni nie wymagali – mówiła o kształtowaniu postaw młodzieży Ewa Leniart.

Marszałek Władysław Ortyl odwołał się do roli duchowych przywódców, ich wkładu w wychowanie młodzieży, ale także ogółu wiernych.

Niezwykle cenne jest chociażby wielokrotne wołanie Ojca Świętego, który w swoich homiliach zachęcał Rodaków, aby szli ku przyszłość poprzez przeszłość i jej nauki; aby spoglądać na rok 966, 1918 i wiele innych wydarzeń – odczytywali swoje dziedzictwo, a zarazem dbali o dalszy rozwój naszej wspólnoty i dom dla przyszłych pokoleń – mówił marszałek, przywołując jednocześnie postać kard. Stefana Wyszyńskiego - Z kolei Prymas Tysiąclecia pisał do nas: Człowiek w Narodzie żyje nie tylko dla siebie i nie tylko na dziś, ale także w wymiarze dziejów Narodu. Słowa te są dla nas wyraźnym wskazaniem, że jako członkowie wspólnoty narodowej nie żyjemy tylko tu i teraz, gdyż naszą powinnością jest również wychowanie i przygotowanie – dodał Władysław Ortyl.

Prymas Polski abp Wojciech Polak w wykładzie skierowanym do uczestników konferencji przypomniał także o roli rodziców w kształtowaniu postawy młodego człowieka, zwracając uwagę na słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 „Ilekroć w rodzinie płonie ogień miłości – tylekroć na ziemi umacnia się coś z Boga”. Takie rozłożenie akcentów przekłada się na wszystkie sprawy i doświadczenia, które stanowią codzienność życia rodzinnego i szkolnego, ale również jakiejkolwiek wspólnoty, w której młody człowiek jest kształtowany i wychowywany. Będzie tu chodziło o osobową relację między dzieckiem a rodzicem, między nauczycielem a uczniem. Osobową relację, która staje się naturalnym przedłużeniem relacji ze stwórcą  - mówił prymas.

W dalszej części konferencji, uczestnicy wysłuchali paneli oraz wykładów dotyczących m.in. wprowadzania w świat wartości, dylematów wychowawczych, a także inspiracji etosem patronów.

Organizatorami konferencji byli: Podkarpacki Kurator Oświaty, Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Centrum Myśli Jana Pawła II.

Michał Mielniczuk
BP UMWP